bilgiz.org

2proje yönetiCİSİNİn görevleri ve sorumluluklari

 • 2PROJE YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
 • 3YETKİNLİKLER
 • 3.2İŞLEVSEL YETKİNLİKLER
 • 4GEREKLİ NİTELİKLER VE DENEYİM
 • 5DİĞER UNSURLAR • Tarih13.10.2017
  Büyüklüğü26.56 Kb.

  Indir 26.56 Kb.

  İLAN METNİ

  1GEÇMİŞ


  Şu anki proje – Uygulama Desteği/SDP - Türkiye Hükümeti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel bir parçasını oluşturmaktadır. Proje, Türkiye Hükümeti’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmasını etkili bir biçimde yönetmesi, idare etmesi ve izlemesi için teknik yardım ve işletimsel destek sağlayacak şekilde çerçevelendirilmiştir. Proje, ulusal kapasite oluşturma yoluyla iyi yönetişim prensipleriyle desteklenen bir uygulama stratejisini benimsemektedir.

  2PROJE YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

  2.1GÖREV VE SORUMLULUKLARIN ÖZETİ


  Saha Gözlemcilerinin görevleri aşağıdakilerdir:

  SB Yeniden Yapılanma Süreçleri için:

  1. Hizmet sunumunda kalite, verimlilik ve etkililiği geliştirmek amaçlarıyla, Kasım 2011 ve Kasım 2012 arasında yürütülmesi gereken ikincil mevzuat çalışmaları sırasında görev kapsamlarına düşen kısımlarda tüm Bakanlık Birimlerinin işbirliği yapmasını ve eşgüdümlü çalışmasını sağlayarak, il/ilçe düzeyinde değerlendirmelerle dönüşüm süreci tarafından etkilenen tüm tarafların görüşlerini/revizyon taleplerini SB’ye aktarmak için iş tanımlarının ve mevzuat çalışmalarının açıklığa kavuşturulması için teknik yardım sağlaması,

  2. Bakanlık tarafından benimsenmiş iletişim stratejisi çerçevesinde, 663 no’lu Kanun Hükmünde Kararname’yle bir dönüşüm sürecinden geçmiş olan SB Merkezi ve Bölgesel Teşkilatının yeni yapısı hakkında bilgi aktarmak, dönüşüm sürecinden sonra, yeni yapının çalışanlar üzerindeki etkilerini öncelikle Sağlık Çalışanları ve gerektiğinde üçüncü şahıslara aktarmak; ve tarafların görüşlerini toplayarak Bakanlığa aktarmak için bilgilendirme sunumlarına/toplantılarına katılması,

  SB Yeniden Yapılanmasının en önemli direklerinden biri olan Kamu Hastaneleri Birlikleri için:

  1. SB’nin ve bağlı kuruluşlarının Teşkilatı ve Görevleri üzerine 663 no’lu Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulması planlanan Kamu Hastaneleri Birliklerinin kurulum aşamalarında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na (bundan sonra "Kurum" diye anılacaktır) rehberlik etmek ve birliğin işlevlerinin yönetilmesinde teknik yardım sağlaması,

  2. Hastane birleşmeleri, ayrılmaları, başka birime transferleri ya da kapatılmaları konusunda, her bir il ve hastane birliği için yürütülecek ayrıntılı analizlerde kullanılacak prensipleri oluşturmada teknik yardım sağlaması ve bu prensipleri, gerekli gerekçelendirmelerle beraber Kurum/Ulusal Proje Yürütücüsüne teslim etmesi,

  3. Hizmet hacmini inceleyerek, birden fazla birimin kurulması gerektiği durumlarda başka bir birime dâhil edilmesi öngörülen/planlanan grup hastanelerine önerilerde bulunması,

  4. Her bir hastane birliği için insan kaynaklarını ve gereklilikleri analiz ederek ihtiyaçları karşılamak için dengeli biçimde çalışan dağılımı ve yeni çalışan istihdamı konusundaki gereksinimler hakkında görüş beyan etmesi,

  5. Kamu Hastaneleri Birlikleri için kurulum prosedürlerinin tamamlanmasını ve uygulamanın başlamasını takiben, Kurum tarafından belirlenen prensipler ve prosedürler çerçevesi içinde, Kurum tarafından belirlenen bir biçimde ve yerde aşağıdaki ölçütlerin değerlendirme süreçlerini izlemesi/gözlemlemesi: i. Tıbbi ve mali ölçütler, ii. Kalite, iii. Hasta ve çalışan güvenliği iv. Eğitim, Kurumun onayından sonra takip eden değerlendirme dönemi için düzeltici eylemler hakkında birlik içindeki yöneticilere önerilerde bulunması,

  6. Eğer Kurum tarafından talep edilirse, dönüşüm süreci içindeki tüm yerler için performans değerlendirme dönemleri arasındaki süreçlerde kalite, verimlilik ve etkililiği artırmak adına önerilerde bulunmak; gerekli çalışan ve kaynak analizleri/planları için Kamu Hastaneleri Birliklerine uygulama konusunda yardım ve teknik yardım sağlaması,

  7. Saha değerlendirmeleri yürüterek Kamu Hastaneleri Birlikleri tarafından hazırlanmış bütçe ve yatırım teklifleri hakkındaki görüşleri gözden geçirmesi ve bunlar hakkında görüş beyan etmesi.

  8. Hasta hakları, hasta ve çalışan sağlığı ve güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, hasta yakınlarının ve çalışanların sosyal gereklilikleri ve sağlık çalışanlarının ve devlet memurlarının etik prensiplerinin uygulaması için hizmetleri iyileştirmede standartları, ölçme ve değerlendirme araçlarını belirlemede teknik yardım sağlamak; bunları Kurum adına hastanelerde değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarını paylaşması.

  9. Sağlık kurumlarında verimli ve etkili hizmet sunumu sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla en iyi uygulama örneklerini raporlaması,

  “Ulusal Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” Projesi için:

  1. Süreci inceleyerek Ulusal Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi'nin tasarım, pilot çalışma ve inceleme faaliyetlerine katkıda bulunması,

  SDP’nin diğer bileşenlerinin uygulamaları için:

  1. Aile Hekimliği (AH) uygulamaları ve faaliyetlerini gözlemlemek ve değerlendirmek, gözlem ve değerlendirmelerin sonuçlarını raporlamak, AH sisteminin önemli yapıtaşlarından olan Toplum Sağlığı Merkezlerinin, birinci basamak sağlık hizmetleri kurumları ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi işlevi de dâhil olmak üzere, işlevlerinin artırılması/iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmesi ve çalışma sonuçlarını önerilerle beraber raporlaması,

  2. 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girmiş olan ve Türkiye’de yaşamaları şartıyla daha geniş bir nüfusa sağlık sigortası sağlayan Genel Sağlık Sigortası uygulaması hakkında gözlemler ve değerlendirmeler yapması ve bunların raporlamasını sağlaması.

  3. SDP’nin ilerleyişi, SDP’de karşılaşılan sorunlar ve bunlara yapılan müdahaleler hakkında SB’ye bilgi akışını desteklemesi, eğer talep edilirse İl Sağlık Hizmetleri’nin değerlendirme faaliyetleri/toplantılarına katılması, katılımcılarla il/ilçe gözlemlerinin sonuçlarını paylaşması, karşılaşılan sorunlar için ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlar için çözümler geliştirmesi,

  4. SB Merkez Teşkilatı tarafından uygulanana pek çok programa/yürütülen kampanyalara destek sağlamak, bunları sahada izlemek/gözlemlemek, yürütülen kampanyalar/uygulanan programlara koordinasyon desteği sağlaması,

  5. İl teşkilatı içindeki kurum ve kuruluşlar içinde ulusal ve uluslararası örgütler tarafından yürütülen ve sağlıkta nitelikli insan kaynakları uygulamasını destekleyen proje uygulamaları için danışmanlık hizmeti ve uygulama desteği sağlaması,  6. SDP’yi tanıtmak/diğer ülkelerdeki örnekleri gözlemlemek/bilimsel gelişimleri takip etmek amacıyla değerlendirme faaliyetleri, konferanslar, eğitimler gibi Sağlık Bakanlığı veya Baş Saha Gözlemcisi tarafından onaylanan yerli ve ulusal organizasyonlara katılmasıdır.

  3YETKİNLİKLER

  3.1KURUMSAL YETKİNLİKLER:


  • BM’nin ve SB’nin değerlerini ve etik standartlarını model alarak dürüstlük ve doğruluk sahibi olmak

  • SB ve UNDP'nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerini desteklemek,

  • Kültür, cinsiyet, din, ırk, milliyet ve yaş hassasiyeti ve uyumluluğu göstermek,

  3.2İŞLEVSEL YETKİNLİKLER:


  • Takım çalışmasını sevmek, takım içinde fikir birliği oluşturmaya katkıda bulunmak,

  • Sağlık kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler oluşturmak, sağlık kuruluşları için etki ve sonuca odaklanmak ve geri beslemeye olumlu yanıt vermek

  • Çalışmaya sürekli enerji ve olumlu, yapıcı bir tavırla yaklaşmak

  • İyi takım çalışması ve liderlik becerileri,

  • Hem Türkçe hem İngilizcede iyi sözlü ve yazılı iletişim becerileri göstermek

  • Değişikliklere açık olmak ve karmaşık durumları idare edebilme yeteneğine sahip olmak

  • Baskı altında bile sakin, kontrollü kalmak ve iyi bir mizaç takınmak

  4GEREKLİ NİTELİKLER VE DENEYİM


  Görevlinin aşağıdaki nitelikleri ve deneyimi olması gerekmektedir.
  Minimum Gereklilikler

  Artılar

  Genel Nitelikler

  • Bir Tıp Fakültesinden mezun olmuş veya İktisat, İşletme, Finans, Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Muhasebeciliği, Biyoistatistik alanında veya Sağlık Sektörü içinde meslek sahibi olması şartıyla başka bir alanda Yüksek Lisans yapmış olmak,
  İş Deneyimi ve Nitelikleri

  • İş tanımıyla ilgili aşağıdaki alanlardan en azından birinde en az 3 yıllık iş deneyimi dâhil olmak üzere en az 9 yıl iş deneyimi:

  1. Sağlık Hizmeti Sunumu,

  2. Sağlık Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme (İ&D) Faaliyetleri

  3. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Performans Değerlendirme Faaliyetleri,

  4. Sağlık Programları/Kampanyalarının Tasarım/Uygulama Faaliyetleri

  5. Sağlık Hizmetlerinin Teknik/Mali Analizi,  Özel Deneyim ve Nitelikler

  • SDP’ye aşağıdakiler açısından katkı sağlamış olmak:

  1. İl Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirme Faaliyetleri dâhil olmak üzere İ&D Faaliyetleri ve/veya

  2. Politika geliştirme/revizyon süreçleri,

  • Profesyonel eğitimi ve deneyiminin dışında işiyle bağlantılı alanlarda (Kalite, İ&D, proje yönetimi, vs.) eğitim programlarına katılmış olmak ve bunları belgelemek bir artıdır.
  Notlar:

  • Stajlar (ücretli/ücretsiz) iş deneyim sayılmaz.

  • Zorunlu askeri hizmet iş deneyimi sayılmaz.

  • Lisans eğitiminin tamamlanmasından önceki deneyim iş deneyimi sayılmaz.

  5DİĞER UNSURLAR


  Görevlinin esas görev yeri Ankara olacaktır (Proje sahalarına sık gezilerle beraber). Görevli ilgili UNDP personeli tarafından UNDP’nin Program ve Operasyon Politikaları ve Prosedürleri (POPP) konusunda eğitilecek ve “sahada güvenlik" eğitimi alacaktır.

  Görevliye UNDP Ankara Ülke Ofisinde ofis alanı sağlanacaktır.  İlgili kişilerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekmektedir:

  1. Gerekli niteliklere karşılık adayın yetenekleri ve yetkinliklerine odaklanan 1 sayfalık bir motivasyon mektubu (İngilizce),

  2. Diploma (eğitim sertifikaları ve derecesiz eğitim sertifikaları teslim edilmemelidir) ve, eğer varsa, proje yönetim sertifikaları,

  3. UNDP’nin insan kaynakları duyuru sayfasından edinilebilecek BM Kişisel Tarihçe (P11) Formu.

  Başvurular UNDP ve SB temsilcilerinden oluşan bir kısa liste komitesi tarafından gözden geçirilecektir. Kısa listeye kalan adaylar UNDP ve SB temsilcilerinden oluşan uluslararası bir panel tarafından mülakata alınacaktır. Telefonla bilgi alınamamaktadır.      Ana sayfa


  2proje yönetiCİSİNİn görevleri ve sorumluluklari

  Indir 26.56 Kb.