bilgiz.org

2011 yili tez özetleri YÜksek lisans halk sağLIĞI 1-Göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenlerde yaşam kalitesi düzeyi ve sorun davranışları sıklığı

 • 2- Kayseri ili Sarız ilçesi 40 yaş ve üzeri populasyonda hipertansiyon ile diabetes mellitus
 • 3- Edirne Merkez İlçe ve Köylerinde 2004 ve 2008 yılları içinde oluşan ölümlerin yaş
 • 4-Düzce ilindeki içme ve kullanma sularının durumunun değerlendirilmesi
 • 5-Bina inşaatında çalışan işçilerde bel ağrısının değerlendirilmesi
 • 6-Edirne ’ de bir işletmede iç ortam hava kalitesi ve çalışanların sağlığına olan etkilerinin
 • 7-İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden
 • 8-Ankara ’ nın iki ilçseinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin beslenme, büyüme ve gelişmelerinin • Sayfa1/5
  Tarih29.12.2017
  Büyüklüğü274.01 Kb.

  Indir 274.01 Kb.
    1   2   3   4   5

  2011 YILI TEZ ÖZETLERİ YÜKSEK LİSANS HALK SAĞLIĞI

  1-Göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenlerde yaşam kalitesi düzeyi ve sorun davranışları sıklığı [The quality of life and behavioral problem prevelance ın migratory seasonal farmworker adolescents] /Suzan Havlioğlu
  Danışman:Yrd. Doç. Dr.İbrahim Koruk
  Yer Bilgisi:Harran Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Dizin Terimleri:Tarım işçileri=Agricultural workers-Mevsimlik işçiler=Seasonal worker-Adolesans=Adolescent-İşçiler=Workers-Tarım işletmeleri=Agricultural enterprises-Yaşam kalitesi=Quality of life-Davranış bozuklukları=Behavior disorders-Davranışlar=Behavior-Sosyoekonomik faktörler=Socioeconomic factors

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,105 s.

  tez no: 298837, tam metin var YÖKSİS YÖKSİS

  ÖZET: Bu araştırmada göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenlerde yaşam kalitesi düzeyini belirlemek, yaşam kalitesi düzeyinin sorun davranışlar ve sosyo-ekonomik değişkenlerle ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır.


  Araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Şanlıurfa kent merkezindeki sağlık ocaklarından Kısas Sağlık Ocağı, Konuklu Sağlık Ocağı ve Uğurlu Sağlık Ocağı’na bağlı tarım alanlarında çalışan 13-16 yaş arası mevsimlik tarım işçisi ergenler oluşturmaktadır. Eylül 2010-Ekim 2010 tarihleri arasında 203 ergene ulaşılması planlanmış ve tümüne ulaşılmıştır.
  Araştırmada yaşam kalitesini ölçmek amacıyla “13-16 Yaş Ergenler İçin Kiddo Kindl Yaşam Kalitesi Ölçeği”, gençlerin sorun davranışlarını değerlendirmek için “Gençler İçin Kendini Değerlendirme Ölçeği (YSR/11-18)” ve üç adet kadercilik sorusu ile sosyo-demografik değişkenleri belirlemek amacıyla yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılarak yapılmıştır.
  Araştırma grubunun ortalama yaşı 14.4±1.1 yıl olup %60.0’ı kızlardan ve %39.9’u erkeklerden oluşmuştur. Ergenlerin %58.1’ i (n=118) okula devam etmemektedir. Yaşam kalitesi puanları değerlendirildiğinde; bedensel iyilik, duygusal iyilik, öz saygı, aile, arkadaş, okul ve toplam yaşam kalitesi puan ortalamaları sırası ile 52.8±25.3, 63.7±22.6, 52.8±25.5, 66.0±17.6, 69.6±14.7, 53.7±16.8 ve 60.3±13.2 olarak hesaplanmıştır. Sorun davranışları toplam puanı 41.5±16.4 bulunmuştur.
  Kız cinsiyetinde olmak 4.3 kat ve sorun davranışları toplam puanı 0.2 kat, göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenlerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir (p<0.05).
  Eğitim sorunlarını ve tarım alanında çocuk işçiliğini önlemek için kamuoyunda farkındalık yaratacak projelerin yapılması, desteklenmesi ve varolan yasaların uygulanması konusunda çaba gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca tarım işçilerine yönelik gezici sağlık hizmeti modelleri oluşturulmalı ve bu modeller içinde “adölesan dostu sağlık hizmeti” anlayışına uygun planlama yapılmalıdır.
  2-Kayseri ili Sarız ilçesi 40 yaş ve üzeri populasyonda hipertansiyon ile diabetes mellitus görülme sıklığı ve etkileyen faktörler [The incidence and factors affecting hypertension and diabetes mellitus in 40 aged and above in Sariz, district of Kayseri] /Numan Fikret Demirci

  Danışman:Prof. Dr.Osman Ceyhan


  Yer Bilgisi:Erciyes Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı

  Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, diyabet, etkileyen faktörler

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,111 s.

  tez no: 311367 tam metin varYÖKSİS  ÖZET Bu çalışma Kayseri ili Sarız ilçe merkezinde yaşayan 40 yaş ve üzeri popülasyonda hipertansiyon ve diabetes mellitus görülme sıklığı ve etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması amacıyla Nisan 2009-Eylül 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma grubunu merkez sağlık ocağı ev halkı tespit fişi (ETF) kayıtlarından tespit edilen 40 yaş ve üzeri 1305 kişi oluşturmaktadır. Bu kişiler cinsiyete göre tabakalandıktan sonra 670 kadın ve 635 erkek arasından 1/3 sistematik örnekleme ile 401 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma grubuna alınan bireylere yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu uygulanmış, 5’er dakika ara ile kan basıncı ölçülmüş, boy ve kiloları ile bir sonraki gün sabahı açlık kan şekeri ölçümü yapılmıştır. Kan basıncı ölçümünün değerlendirilmesinde JNC – VII raporundaki kriterler, açlık kan şekerinin değerlendirilmesinde Amerikan Diabet Birliği (ADA)’nın Haziran 1997 raporundaki kriterler esas alınmıştır. Obezitenin değerlendirilmesinde 40 yaş ve üzeri için Body Mass Index (BMI=kg/m2) kullanılmıştır.
  Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 58.2 ± 11.9 olup, % 50.6’sı erkek, % 49.4’ü kadındır. Araştırma grubuna alınan bireylerde hipertansiyon prevalansı % 52.6, diabet prevalansı % 11.7 olarak bulunmuştur. Hipertansiyon prevalansı erkeklerde % 39.4, kadınlarda % 66.2 olarak, diyabet prevalansı erkeklerde % 10.8, kadınlarda % 12.6 olarak bulundu. Öğrenim durumu düşük olanlarda, fiziksel aktivitesi az olanlarda ve şişmanlarda hipertansiyon daha yüksek bulunmuştur. Tuz kullanma, sigara içme, alkol kullanma, çay içme alışkanlığı, kahve içme alışkanlığı ile hipertansiyon görülme durumu arasında ilişki bulunmamıştır. Araştırmamıza katılan kişilerin % 9.7’sinin şimdiye kadar hiç tansiyonunu ölçtürmediği, hem erkeklerde hem de kadınlarda yaş arttıkça tansiyon ölçtürme oranlarının arttığı görülmüştür. Ailesinde diyabet olanlarda, BKİ’ye göre şişman olanlarda diyabet anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Yaş arttıkça diyabet prevalansı artmakta olup 60 yaş ve üzerinde en yüksek düzeyde bulunmuştur. Günlük aktivite arttıkça ve eğitim seviyesi yükseldikçe diyabet görülme oranı azalmaktadır. Daha önce açlık kan şekerini(AKŞ) ölçtürenler % 44.9 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılanların % 23.1’sinin ailesinde de diyabet olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan ve diyabeti bulunanların % 59.6’sında hipertansiyon bulunmuştur.
  3-Edirne Merkez İlçe ve Köylerinde 2004 ve 2008 yılları içinde oluşan ölümlerin yaş grupları ve ölüm nedenlerine göre dağılımının karşılaştırılması [Distribution and comparison of cause of death and age groups of 2004 and 2008 deaths occurred in Edirne district] /Mehmet Karakaya
  Danışman:Doç. Dr.Muzaffer Eskiocak
  Yer Bilgisi:Trakya Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Adli Tıp-Demografi-Halk Sağlığı
  Dizin Terimleri:Adli tıp=Forensic medicine-Demografik yapı=Demographic structure-Halk sağlığı=Public health-Edirne=Edirne-Ölüm nedeni=Cause of death-MERNİS=MERNİS-İntihar=Suicide-Ölüm=Death-Mortalite= Mortality

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,123 s.

  tez no:272621 tam metin var YÖKSİS

  ÖZET: Halk sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesinde, ölüm istatistikleri büyük bir öneme sahiptir. Edirne sağlık ortamına Edirne’deki ölümler hakkında belirlenmiş değişkenler yönünden bilgi sunmak; bu ölümlerin ve nedenlerinin yaş gruplarına göre dağılımının değişimini, izleyebilmeye yönelik çalışmalara veri sunmak amaçlardır.


  Tanımlayıcı, kesitsel nitelikteki bu araştırma ile Edirne Merkez İlçe ve Merkez İlçeye Bağlı Köylerinde, 2004 ve 2008 yılında gerçekleşmiş ölümler mezarlık, hastane, adli tabiplik ve belediye kayıtlarından derlenen verilerle zaman, cinsiyet, yer ve nedenlerine yönelik incelenmiştir. Veriler araştırıcılarca geliştirilen yapılandırılmış bir form aracılığıyla toplanmıştır. İstatistiksel analizde ki-kare, iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi hesaplanmış, mutlak sayılar yerine yaş grubuna özel ve orantılı ölüm hızları kullanılmıştır. 2004 yılında binde 5,17 bulunan ölüm hızı 2008 yılında binde 5,48 olarak bulunmuştur, 2008 yılında oran olarak erkek ölümleri azalmış, kadın ölümleri ise artmış olarak görünmektedir (χ2: 4,43 p: 0,01766). Kırsal alanda KÖH kente göre yüksektir. 2004 yılına göre 2008 yılında kentsel bölgede yaşayanlarda kaba ölüm hızı artmıştır (Sırasıyla; kentte KÖH : %0 4,62 ve 5.19. χ2: 4.491, sd:1, p<0.05). Genelde erkeklerin ölümlerdeki payı 85 yaş ve sonrası hariç kadınlara göre yüksektir. 0-14 yaş grubunda 2004 yılında 1,86 olan oran 2008’de 0,53’e; 75-84 yaş grubunda da benzer biçimde oran 1,15’ten 0,76’ya düşmüştür. 60 yaş üzeri ölümler için orantılı ölüm hızı 2004 yılında % 72,3, 2008 yılında %73,9 olarak bulunmuştur. Beş yaşından küçüklerin ölümlerdeki payı açısından 2004 ve 2008 arasında fark yoktur (χ2: 0,1331, p: 0,3576) 2008 yılı ölüm nedenlerine göre ilk sırada semptomlar ve iyi tanımlanamayan diğer durumlar (%23,93), ikinci sırada serebrovasküler hastalıklar (%20,71), üçüncü sırada ise akciğer kanserleri (%8,45) yer almaktadır. 2008 yılında ölen kadınların %58,35’i evde ölmüştür. Kadınların evde ölüm sıklığı erkeklerle göre 2004 ve 2008 için anlamlı derecede fazladır (χ2: 7.13, p: 0,003 ve χ2: 12.09, p: 0,000). 2008 yılında ölen erkeklerden % 48’i, kadınlardan ise %59’u profesyonel sağlık yardımı almamıştır. Profesyonel yardım alma yönünden kadınlardaki dezavantaj anlamlıdır ( 2004 için χ2: 3.902 p: 0,024 ve 2008
  için χ2: 10.78 p: 0,000). Sonuç olarak ölüm kayıtları düzensidir. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi sürecinde sorunlar vardır ve mortalitenin izlenmesi için bilgi, tutum ve davranış sürecine müdahale planlanmalıdır.
  4-Düzce ilindeki içme ve kullanma sularının durumunun değerlendirilmesi [Status of drinking water and evaluation of using Düzce province] /Naile Gürleyik Erkman
  Danışman:Yrd. Doç. Dr.Talat Bahçebaşı
  Yer Bilgisi:Düzce Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı
  Dizin Terimleri:Düzce=Düzce-İçme suyu=Drinking water-Su=Water-Su depoları=Water tanks-Su kirleticiler = Water pollutants-Su kirliliği=Water pollution-Su analizi=Water analysis-Su mikrobiyolojisi=Water microbiology-Klor=Chlorine

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,320 s.

  tez no:289225 tam metin var YÖKSİS

  ÖZET: Bu kesitsel çalışmanın amacı Düzce ilinde içme ve kullanma sularının günlük üretilen ve dağıtılan miktarı, altyapı özelikleri, odak nokta, numune alma, kirlilik ve dezenfeksiyon durumu ve sularla ilişkili hastalıkların dağıtılan su ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.


  Düzce ili ve ilçelerinin tamamını kapsayan çalışmada Düzce Sağlık Müdürlüğü’nün içme ve kullanma sularının izleme ve denetleme çalışmalarına ait form ve kayıtları veri toplamada kullanıldı. Veriler 6 ana başlık altında incelendi.
  Düzce il genelinde kişi başına düşen su miktarı ortalama 214 litredir. İl nüfusunun % 10’unun kişi başına düşen günlük su miktarı halen 100 litrenin altındadır. İçme ve kullanma sularının depo durumları değerlendirildiğinde % 83’ünün numune alma musluğu ve koruma alanı bulunmadığı, % 95’inde klorlama cihazı olmadığı tespit edildi. Kontrol izleme kapsamında alınan 771 numunenin % 52’si bakteriyolojik olarak uygun değildi. Düzce ili içme ve kullanma sularından 2009 yılı içerisinde 18.275 bakiye klor ölçümü yapıldığı saptandı. Yapılan ölçümlere bakiye klor tespit edilmeme oranı % 1,7 iken, yapılan ölçümlerin % 53,7’sinin bakiye klor düzeyinin 0,5 ppm düzeyinde olduğu tespit edildi. Eylül ayında diğer aylara oranla 0,5 ppm düzeyindeki bakiye klor miktarının daha düşük oranda olduğu, aynı ay akut barsak enfeksiyonları bildiriminde artış yaşandığı saptandı.
  Düzce ilinde içme ve kullanma suyu kaynaklarının potansiyelinin yeterince kullanılmadığı, içme ve kullanma suyu depolarının önemli bir kısmının taşıması gereken gerekli şartları sağlamadığı, bazı odak noktaların temsil yeteneklerinin yeterli düzeyde olmadığı, numune alma periyotlarında sistemli bir yöntem izlenmediği, köylerde klorlama çalışmalarının etkin olmadığı gözlendi. İçme ve kullanma sularından numune alınacak odak noktaların özellikleri, numune alma periyotları gibi kriterlerde belirli standartların sağlanması, su sağlayıcı ve izleyici kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen yeni bir mevzuatın düzenlenmesinin su kalitesinin artmasına yarar sağlayacağı düşünüldü.
  Anahtar Sözcükler: İçme ve kullanma suyu, su deposu, odak nokta, su analizi, bakiye klor düzeyi, Düzce

  5-Bina inşaatında çalışan işçilerde bel ağrısının değerlendirilmesi [The evaluation of low back pain of the constructors working on building construction] /Eda Elbir
  Danışman:Doç. Dr.Nuray Yeşildal
  Yer Bilgisi:Düzce Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı
  Dizin Terimleri:Bel ağrısı=Backache-İş sağlığı=Occupational health-İşçiler=Workers-İnşaat endüstrisi= Construction industry-Ölçekler=Scales

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,91 s.

  tez no:289222 tam metin var YÖKSİS

  ÖZET: Bu kesitsel çalışmanın amacı bir inşaat şirketinde çalışan işçilerde bel ağrısı prevalansının (yaşam boyu, yıllık, aylık, nokta) incelenmesi ve bel ağrısını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesidir.


  Araştırmanın evreni bir inşaat şirketinde çalışan 347 işçidir. İnşaat işçilerinde bel ağrısını değerlendirmek için kişisel bilgileri ve iş öyküsünü, bel ağrısı risk faktörleri günlük yaşam aktivitelerini sorgulayan Oswestry skalasını içeren anket formu Ağustos -Eylül 2009 tarihleri arasında yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Tüm işçilere bel ağrısından korunmayı içeren eğitim verilmiştir ve eğitim öncesi son 6 ayda işe başlayan 21 işçiye bel ağrısıyla ilgili bilgilerini ölçen anket formu yanıtlatılmış ve 1 ay sonra aynı anket formunu tekrar yanıtlayarak eğitimin etkinliliği değerlendirilmiştir.
  Bu çalışmada bel ağrısının yaşam boyu, yıllık, aylık ve nokta prevelansları sırasıyla %53.6, %33.4, %15.3, %14.4 olarak bulunmuştur. İş memnuniyeti, iş monotonluğu, ağırlık taşıma ve kaldırma, dönerek ve öne eğilerek ağırlık kaldırma yada taşıma risk faktörü olarak belirlenmiştir. Bel ağrısı olan inşaat işçilerinde oswestry puanının ve ağrı skalalarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Eğitim sonrası bilgi puanı eğitim öncesi bilgi puanından daha fazla ve aralarındaki farklılık anlamlı bulunmuştur.
  İnşaat işçilerinin kişisel ve mesleki risk faktörleri açısından bilgilendirilmesi, işe girişte bel ağrısını önlemeye yönelik eğitimlerin verilmesi, işgücü kaybına ve maliyete neden olan bel ağrısı prevelansının azaltılabileceği düşünülmektedir.
  Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, İnşaat işçileri, Oswestry skalası, İş Sağlığı.

  6-Edirnede bir işletmede ortam hava kalitesi ve çalışanların sağlığına olan etkilerinin değerlendirilmesi [Assesment of health effect indoor air quality and worker’s a workplace in edirne] /Deniz Motör
  Danışman:Yrd. Doç. Dr.Ufuk Berberoğlu
  Yer Bilgisi:Trakya Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı
  Dizin Terimleri:Edirne=Edirne-İşçi sağlığı=Worker health-Dokuma endüstrisi=Textile industry-Fabrikalar= Factories-Hava kirliliği=Air pollution-Hava kirliliği-bina içi=Air pollution-indoor

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,86 s.

  tez no:272623 tam metin var YÖKSİS

  ÖZET: Araştırma; Edirne’de bulunan bir dokuma ve konfeksiyon fabrikasında iç ortam hava kalitesi ve çalışanların sağlığına olan etkilerini değerlendirmek, iç ortam hava kalitesinin daha sağlıklı bir duruma getirilmesi, çalışanların sağlığının olumsuz etkilenmesini düzelterek daha sağlıklı bir iş gücü potansiyeli oluşturulmasına katkıda bulunabilmek amacıyla yapılmıştır.


  Kesitsel ve tanımlayıcı bir araştırmadır. Fabrikanın, atölye, iplikhane, indigo-ihzarat, dokuma, basmahane-revizyon, yıkama-indigo finish, boya-terbiye, kalite kontrol ve kazan bölümleri olmak üzere toplam 9 bölümde iç ortam hava kalitesi ölçümleri yapılmış ve bu bölümlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarını belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda, bölümlerde iç ortam hava kalitesini etkileyen riskler bulunmuştur.
  Fabrikada en önemli sorun sıcaklık ve nem olarak saptanmıştır. Fabrikanın iplikhane, basmahane-revizyon, yıkama-indigo finish ve boya-terbiye bölümlerinde sıcaklık ve nemin katlanılabilir sınır değerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur.
  Fabrikanın atölye bölümünde CO gazı EPA ve WHO tarafından belirlenen 8 saatlik maruz kalma miktarı olan 9 ppm’lik sınır değerin üstünde olduğu tespit edilmiştir.
  Fabrikada çalışan işçilerde öksürük, nefes darlığı, dikkat bozukluğu, baş ağrısı, uyku hali, uyuşukluk hissi, gözlerde kaşıntı, sulanma, stres, gerginlik, solunum yolu enfeksiyonu gibi sağlık problemlerine rastlanmıştır.
  Sonuç olarak; Dokuma-konfeksiyon fabrikasının iç ortam hava kalitesi, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
  Anahtar Kelimeler: İç ortam hava kalitesi (İHK-IAQ), Dokuma, Konfeksiyon, Fabrika

  7-İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden etmenler ve aileden aldıkları sosyal desteğin etkisi [The effects of smoking, alcohol, drugs, the factors effecting drug usage, and social family support to the students at health school] /Bennur Koca Danışman:Yrd. Doç. Dr.A. Ferdana Oğuzöncül
  Yer Bilgisi:Fırat Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı
  Dizin Terimleri:İnönü Üniversitesi=İnönü University-Öğrenciler-sağlık meslek okulları=Students-health occupation -Sigara içme=Smoking-Alkolizm=Alcoholism-Alkollü içkiler=Alcoholic beverages-Narkotik bağımlılığı=Narcotic dependence-Narkotikler=Narcotics-Sosyal destek=Social support

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,145 s.

  tez no:281364 tam metin 10.03.2013 tarihine dek kısıtlı

  ÖZET: Sigara, alkol ve madde kullanımı özellikle gençleri etkileyen dünyada artış gösteren bir sorundur. Toplum sağlığı için giderek artan bu problem, önlenebilir halk sağlığı sorunları içerisindedir. Bu araştırma İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden etmenler ve aileden aldıkları sosyal desteğin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.


  Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler (546 kişi) oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 504’üne ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri sosyo-demografik özellikler, sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanım durumlarının değerlendirilmesi ve Aileden Alınan Sosyal Destek Ölçeği sorularının yer aldığı bir anketin direkt gözlem altında uygulanması ile toplanmıştır. Veriler, SPSS paket programında X² testi ve t testi ile değerlendirilmiştir.
  Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %72.8’i kadın, %27.2’si erkek, %27.4’ü birinci sınıfta, %69.8’i hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olup, yaş ortalamaları 20.74±1.85 (min:17, max:32)’dir. Öğrencilerin %29.0’ının halen nargile içtiği, %12.3’ünün halen sigara içtiği, halen sigara içenlerin %46.3’ünün aile sorunları nedeniyle sigaraya başladığı belirlenmiştir. Sigara içen öğrencilerin %3.2’sinin çok yüksek düzeyde bağımlı olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin %16.9’unun halen alkollü içki kullandığı ve bunların %47’sinin merak nedeniyle alkollü içkiyi denediği saptanmıştır. Uyuşturucu madde kullanan (%2.2) öğrencilerin %54.5’inin esrar kullandığı, %63.6’sının merak nedeniyle uyuşturucu maddeyi denediği belirlenmiştir. Sigara, nargile, alkol ve uyuşturucu madde içme sıklığı, erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bağımlılık yapıcı madde kullanan aile bireyi bulunan öğrencilerde, bağımlılık yapıcı madde kullanımının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin Aile Sosyal Destek Puan Ortalamaları 31.56± 7.57 (min:2, max:40)’dir. Aile sosyal destek puanları düşük olan öğrencilerin sigara ve uyuşturucu madde kullanma sıklığının yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
  Sonuç olarak; Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanım durumlarının düşük olduğu ve aileden aldıkları sosyal desteğin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur. Bağımlılık yapıcı madde kullanımı açısından riskli gençlere daha dikkatli yaklaşılması ve bu alanda niteliksel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
  Anahtar Kelimeler: Sağlık yüksekokulu öğrencileri, sigara, alkol, madde kullanımı, aile sosyal destek

  8-Ankaranın iki ilçseinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin beslenme, büyüme ve gelişmelerinin değerlendirilmesi[Evaluation of nutrition, growth and developments of primary school students in two districts of ankara] /Zuhal Safiye Yılmaztürk
  Danışman:Prof. Dr.M. Ali Bumin
  Yer Bilgisi:Gazi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  Konu Başlıkları:Halk Sağlığı-Beslenme ve Diyetetik
  Dizin Terimleri:Büyüme=Growth-Ankara=Ankara-İlköğretim öğrencileri=Primary school students-Beslenme =Nutrition-Çevresel özellikler=Environmental properties-Fiziksel aktivite=Physical activity

  Yüksek Lisans,Türkçe,2011,175 s.

  tez no:288734,tam metin var YÖKSİS

  ÖZET:Okula başlayan çocukların sosyal yaşamları ve buna bağlı olarak beslenme alışkanlıkları değişmektedir. Özellikle büyük şehirlerde zamanının çoğunu ev dışında geçirmek zorunda olan çocuklar; dengesiz beslenmekte ve buna bağlı sağlık sorunları yaşamakta, okul başarıları da etkilenmektedir. Bu çalışma Ankara İli Etimesgut ve Çankaya İlçeleri’ndeki farklı sosyoekonomik düzeydeki iki ilköğretim okulu öğrencilerinin beslenme, büyüme-gelişme, okul başarı durumlarının belirlenmesi; sağlığın korunması ve geliştirilmesinde önemli payı olan fiziksel aktivite davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla Aralık 2009-Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.


  Öğrenciler ve aileleriyle ilgili tanımlayıcı bilgileri, aktivite ve beslenme özelliklerini içeren anket formu velilere, başarı durumlarını içeren anket formu sınıf öğretmenlerine dağıtıldı. Toplam 317 öğrencinin boy ve kiloları ölçülerek Beden Kitle İndeksleri hesaplandı. Cinsiyet ve yaşa göre kilo ve boy değerlendirmesi Olcay Neyzi’nin hazırlamış olduğu Türk çocuklarına ait persentil eğrilerine göre yapıldı.
  Çalışmamızda spor, fiziksel aktivite yapma oranları orta düzeyde ve TV/Bilgisayar başında geçirilen zaman, fast-food tüketim alışkanlığı yüksek olup okullar arasındaki fark anlamlı bulundu.
  Sonuç olarak çocuklar okullarda yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmeli, TV/ Bilgisayar başında geçirilen zaman açısından aileler tarafından denetlenmeli ve fiziksel aktivite konusunda desteklenmelidir. Genel olarak da tüm toplum okul çağında beslenmenin önemi konusunda aydınlatılmalıdır.
    1   2   3   4   5


      Ana sayfa


  2011 yili tez özetleri YÜksek lisans halk sağLIĞI 1-Göçebe mevsimlik tarım işçisi ergenlerde yaşam kalitesi düzeyi ve sorun davranışları sıklığı

  Indir 274.01 Kb.