bilgiz.org

18 haziran 1998 tariHLİ 98/41/ec sayili konsey direktiFİ
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü59.19 Kb.

Indir 59.19 Kb.

TOPLULUK ÜYE DEVLETLERİ LİMANLARINA GİDEN YA DA LİMANLARINDAN GELEN YOLCU GEMİLERİNDE BULUNAN KİŞİLERİN KAYITLARI HAKKINA

18 HAZİRAN 1998 TARİHLİ

98/41/EC SAYILI KONSEY DİREKTİFİ
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluğu’nu oluşturan Antlaşmayı ve özellikle 84 (2) sayılı Antlaşma maddesini göz önünde bulundurarak,
Komisyon teklifini (1) dikkate alarak,
Ekonomik ve Sosyal Komite görüşünü (2) dikkate alarak,
Antlaşmanın 189c sayılı maddesinde (3) belirtilen prosedür uyarınca hareket ederek,
(1) Deniz ulaşımda güvenliğin artırılması için ortak ulaşım politikası çerçevesinde ek önlemler alınması gerektiğini göz önünde bulundurarak;
(2) Komitenin, başta Serbest Teşebbüs Hanedanı ile Estonya olmak üzere yolcu gemilerinin yaptığı ağır can kayıpları ile sonuçlanan kazalara ilişkin ciddi endişelerini göz önünde bulundurarak; Topluluk dahilinde, yolcu gemileri ile yüksek hızlı yolcu teknelerini kullanan kişilerin, yeterli düzeyde bir güvenlikten ve meydana gelebilecek herhangi bir kazanın ardından yapılacak araştırma, kurtarma çalışmalarının ve etkili faaliyetlerin yerine getirilmesini kolaylaştıracak uygun bir bilgi sisteminden yararlanma hakkına sahip olduklarını göz önünde bulundurarak;
(3) Bir yolcu gemisinde bulunan yolcuların sayısının, güvenlik ekipmanları ile birlikte geminin taşımaya yetkili olduğu yolcu sayısını geçmemesini sağlamanın zorunlu olduğunu göz önünde bulundurarak; şirketlerin, bir kazaya karışan kişilerin sayısı hakkında araştırma ve kurtarma servislerini bilgilendirebiliyor olmaları gerektiğini göz önünde bulundurarak;
(4) Bir kazanın ardından yapılacak araştırma, kurtarma çalışmalarının ve etkili faaliyetlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ilgili yasal konulara ilişkin daha açık bilgiler sağlayacak ve kurtarılanlar için daha iyi tıbbi müdahalelerin yapılmasına katkı koyacak şekilde, kazaya karışanların tanımlanmalarına ilişkin bilgileri de içeren yolcu ve mürettebat hakkındaki bilgilerin listelenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak; bu türden bilgilerin, Deniz Araştırmaları ve Kurtarmalarına ilişkin 1979 tarihli Uluslar arası Sözleşme (SAR) hükümleri uyarınca Üye Devletlerin sorumluluk taşıdıkları deniz kazalarına karışan yolcu gemilerinde bulunan kişilerle ilgili olarak, bu kişilerin akrabalarının ve onlarla ilgisi bulunan diğer insanların gereksiz yere endişe etmelerini önleyebileceğini göz önünde bulundurarak;

1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 3

B

(5) Bu yüzden, gemi hareket etmeden önce yolcularının sayılmaları ve kaydedilmeleri gerektiğini göz önünde bulundurarak;


(6) Denizde Can Emniyeti Hakkında Uluslararası Sözleşmenin III. Bölümünün, sırasıyla 1 Temmuz 1997 ve 1 Ocak 1999 tarihlerinde, Yönetimlerin, korunan sularda seyreden yolcu gemilerini söz konusu gereklerden ve bu türden gemilerin programlanmış yolculukları, bunların bu türden kayıtlar tutmalarına elvermiyorsa da kayıt tutma zorunluluğundan muaf etmelerine izin verirken, uluslar arası seyahate çıkan tüm yolcu gemilerinde bulunan herkesin sayılmasını ve kaydedilmesini mümkün kıldığını göz önünde bulundurarak; SOLAS Sözleşmesinin bu Bölümünün, yurtiçi deniz yolculuklarını kapsamadığını ve önemli noktaları ayrı ayrı Üye Devletlerin takdirine bıraktığını göz önünde bulundurarak;
(7) Bu Direktifin, Üye Devletlerin, limanlarına gelen ya da ayrılan yolcu gemilerine, SOLAS Sözleşmesinde belirtilenlerden daha sıkı kimi yükümlülükler getirme hakkı ile uyum içinde olduğunu göz önünde bulundurarak;
(8) Denizde yolcu taşımasının iç piyasa boyutu bağlamında, Topluluk düzeyinde yürütülecek faaliyetlerin, gemilerin güvenliğine ilişkin olarak Topluluk kapsamında asgari bir ortak düzeyin sağlanmasındaki en etkili yol olduğunu göz önünde bulundurarak;
(9) Orantılılık ilkesi bağlamında, bir Konsey Direktifinin, her Üye Devlete, hangi uygulama araçlarının kendi iç sistemine uygun düştüğüne karar verme hakkı da vererek, güvenlik standartlarının Üye Devletler tarafından sabit ve zorunlu uygulanması ile ilgili olarak bir çerçeve sunan en uygun yasal araç olduğunu göz önünde bulundurarak;
(10) Bir Üye Devletin, mevcut güvenlik kurallarına, kendi bayrağını taşıyan yolcu gemileri ve bunları işleten şirketler tarafından uyulmasını sağlayabildiğini göz önünde bulundurarak; bu kuralların, üçüncü ülke limanları arasında çalışan gemiler için geçerli olmaması gerektiğini göz önünde bulundurarak; bu yolculuklar için SOLAS Sözleşmesi hükümlerinin uygulandığını göz önünde bulundurarak;
(11) Taşıdıkları bayrağa ve Üye Devlet limanlarında faaliyet gösterdiklerine ya da faaliyet göstermek istediklerine bakılmaksızın, yolcu gemilerinin kaza sonrası yürütülecek faaliyetlerinin güvenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinin tek yolunun, Üye Devletlerin, limanlarında faaliyet göstermenin bir koşulu olarak ilgili kurallara etkin bir şekilde uyulmasını sağlamaları olduğunu göz önünde bulundurarak; bir limana seyahat eden ya da limandan ayrılan yolcu gemileri için yerine getirilecek mümkün olan en iyi araştırma ve kurtarma faaliyetlerin gerekli kıldığı gereksinimlerin neler olduğunun belirlenmesinde karar yetkisinin sadece liman Devletine ait olduğundan, söz konusu kurallardan muafiyet izni verilmesinin sadece bayrak Devletine bırakılamayacağını göz önünde bulundurarak;
(12) Emniyet koruması ile rekabet ihlallerin önlenmesini uyumlulaştırmak amacıyla Üye Devletlerin, bu Direktifte ifade edilenlerin dışında yer alan nedenlerden ötürü, Topluluk limanlarından başlayan ve bu limanlarda sona eren yolculuklara ilişkin ‘yolcularla ilgili bilgiler’ hakkında SOLAS hükümlerinden muafiyet ya da bu hükümleri daha az yerine getirme izni vermemeleri gerektiğini göz önünde bulundurarak;
1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 4
B

(13) Uygulanabilirlik nedenleri ve rekabet ihlallerinin önlenmesi sebebiyle, gemide bulunan herkesin kayıt edilmelerinin zorunlu olması gereken yolculukların belirlenmesinde sabit bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak; yirmi mil eşiğinin, tüm Üye Devletler tarafından onaylanan genel ilkeler ve belirli endişe konuları hesaba katılarak oluşturulduğunu göz önünde bulundurarak;


(14) Faaliyete özgü kimi nedenlerden ötürü, Messina Boğazı’ndan geçen yolcu gemilerinde bulunan kişilerin sayılmasının, normal bir sayıma oranla, sınırlı bir süre için daha basit bir şekilde yapılabileceğini göz önünde bulundurarak; bu Direktifte tanımlandığı üzere, sadece korunan deniz alanlarında gerçekleştirilen kısa süreli düzenli seferler yürüten yolcu gemileri bağlamında Üye Devletlerin, kişi sayısının kıyıya bildirilmesi yükümlülüğünü hafifletme inisiyatiflerini kullanmaları gerektiğini göz önünde bulundurarak; sadece korunan deniz alanlarında faaliyet gösteren yolcu gemilerinin daha az risk teşkil ettiklerini ve bundan dolayı, muafiyet olanağından yararlanmaları gerektiğini göz önünde bulundurarak; kimi özel durumlarda, gemi şirketlerinin gemideki kişileri kaydetmelerinin mümkün olamayabileceğini ve bu yüzden, belirli durumlarda ve iyi tanımlanmış koşullar altında, yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirmeme izninin verilebileceğini göz önünde bulundurarak;
(15) İsimleri yazılan kişilerle ilgili bilgilerin toplanması ve işlenmesi, 95/46/EC sayılı Direktifte (1)belirtilen bilgi koruması ilkeleri uyarınca yerine getirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak; yolcuların, bu bilgilerin toplanma nedenleri konusunda eksiksiz olarak bilgilendirilmeleri gerektiğini ve bilgilerin, her koşul altında bu Direktif hükümlerinin gerekli kıldığından daha uzun olmamak üzere kısa bir süreliğine gemide bulundurulması gerektiğini göz önünde bulundurarak;
(16) Üye Devletlerin temsilcilerinden oluşan bir komitenin, bu Direktifin etkin bir şekilde uygulanması hususunda Komisyona yardımcı olmasının gerekli olduğunu göz önünde bulundurarak; 93/75/EEC sayılı Direktifin (2) 12. Maddesi uyarınca kurulan komitenin bu görevi üzerine alabileceğini göz önünde bulundurarak;
(17) İleriki zamanda yapılacak değişikliklerin hesaba katılması amacıyla, bu Direktifin kimi hükümleri bu Komite tarafından, yürürlükte olan SOLAS Sözleşmesinde uyarlanabileceğini göz önünde bulundurarak,
BU DİREKTİFİ KABUL ETMİŞTİR:
Madde 1
Bu Direktifin amacı, Topluluk Üye Devletlerinin limanlarına gelen ya da limanlarından ayrılan yolcu gemilerinde bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenliği ve kurtarma çalışmalarının niteliğinin artırılmasını ve herhangi bir kazanın ardından yapılacak araştırma ve kurtarma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktır.
Madde 2

1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 5


B

Bu Direktif hükümleri uyarınca:


- ‘kişiler’, yaşlarına bakmaksızın gemide bulunan bütün insanları kapsamaktadır,
- ‘yolcu gemisi’, on ikiden fazla sayıda yolcu taşıyan açık deniz gemisi veya yüksek hızlı tekne anlamında kullanılmaktadır.
- ‘yüksek hızlı tekne’, güncel şekliyle 1974 tarihli SOLAS Sözleşmesinin X. Bölümünün 1. Düzenlemesinde tanımlanan yüksek hızlı teknedir.
- ‘şirket’, bir yolcu gemisinin sahibi veya yönetici konumunda herhangi başka bir kuruluş ya da kişi veya sahibinden geminin işletim sorumluluğunu üzerine alan gemi kiralayan kuruluş anlamlarında kullanılmaktadır.
- ‘ISM Kanunu’, 4 Kasım 1993 tarihli, A.741 (18) sayılı Toplantı Kararı uyarınca Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen Gemilerin Emniyetli Kullanımı ve Kirliliğin Önlenmesine ilişkin Uluslar arası Yönetim Kanunudur.
- ‘yolcu kayıt memuru’, ISM Kanununun yükümlülüklerini yerine getirmek üzere bir şirket tarafından atanan kıyı bağlantılı sorumlu kişi veya bir şirketin yolcu gemisinde bulunan kişiler hakkında bilgi tutmakla sorumlu bir şirket tarafından atanmış kıyı bağlantılı kişidir.
- ‘atanmış yetkili’, Üye Devletin, bir kazanın ardından araştırma, kurtarma ve ilgili çalışmaları yürütmekle sorumlu yetkili makamıdır.
- ‘bir mil’, 1 852 metre yerine kullanılmaktadır.
- ‘korunan deniz alanı’, kazaya uğrayan bir gemide bulunan insanların sığınabilecekleri bir kara parçasına en fazla altı mil uzaklıkta olan bir geminin açık deniz etkilerinden korunduğu ve araştırma, kurtarma olanaklarına yakınlığın sağlandığı deniz alanıdır.
- ‘düzenli sefer’, ya
(a) yayınlanmış bir zaman çizelgesine göre, ya da
(b) tanımlanabilir bir sistematik seri oluşturacak düzenlikte ve sıklıkta geçişlerin bulunduğu aynı iki liman ya da daha fazla sayıda liman arasındaki trafiği oluşturan gemi geçişleri serisidir.
- ‘üçüncü ülke’, Üye Devlet olmayan ülkelerdir.
Madde 3
Bu Direktif:
- savaş gemileri ile asker gemileri, ve
1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 6
B

- ticari amaçlar doğrultusunda mürettebatı olmayan ve on iki kişiden fazla sayıda yolcu taşımayan eğlence gemileri dışında yer alan yolcu gemilerini kapsamaktadır.


Madde 4
1. Bir Üye Devlet sınırları dahilinde bulunan bir limandan ayrılan bir yolcu gemisinde bulunan bütün kişiler, yolcu gemisi hareket etmeden önce sayılacaklardır.
2. Yolcu gemisi hareket etmeden önce, gemide bulunanların sayısı, yolcu gemisinin kaptanına ve şirketin yolcu kayıt memuruna veya aynı işlevi gören getiren kıyı bağlantılı şirket sistemine bildirilecektir.
Madde 5
1. Varış noktasına uzaklığı yirmi milden fazla olan bir yolculuğun başlatılması için bir Üye Devlet limanından ayrılan her yolcu gemisi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler kaydedilecektir:
- gemide bulunan kişilerin soyadları,

- gemide bulunan kişilerin birinci isimleri veya isim-soyadlarının ilk harfleri,

- cinsiyetleri,

- kişilerin ait oldukları yaş kategorisi (yetişkin, çocuk ya da bebek) veya yaşları ya da doğum yılları,

- yolcu tarafından istenildiği takdirde, acil durumlarda özel bakım veya yardım gereksinimlerine ilişkin bilgiler.
2. Bu bilgiler gemi hareket etmeden önce toplanacak ve gemi hareket ettikten en geç otuz dakika sonra, şirketin kayıt memuruna ya da aynı işlevi gören kıyı bağlantılı şirket sistemine bildirilecektir.
Madde 6
1. Her Üye Devlet, kendi bayrağını taşıyan ve Topluluk sınırları dışındaki bir limandan ayrılan ve Topluluk sınırları dahilindeki bir limana gelen her yolcu gemisi ile ilgili olarak, şirketin, 4(2) ve 5(2) sayılı Maddelerde ifade edilen ve 4 (1) ve 5 (1) sayılı Maddelerde belirtilen bilgileri toplamasını sağlayacaktır.
2. Her Üye Devlet, bir üçüncü ülke bayrağını taşıyan ve Topluluk sınırları dışındaki bir limandan ayrılan ve Topluluk sınırları dahilindeki bir limana gelen her yolcu gemisi ile ilgili olarak, bir kaza sonrasında araştırma ve kurtarma faaliyetlerinin yerine getirilmesinde atanmış yetkilinin faydalanabilmesi amacıyla şirketin, 4 (1) ve 5 (1) sayılı Maddelerinde belirtilen bilgileri toplamasını ve kaydetmesini sağlayacaktır.
3. SOLAS’ın ilgili hükümleri uyarınca, bir Üye Devlet, Topluluk sınırları haricinde yer alan bir limandan Topluluk sınırları dahilinde yer alan bir limana gelen ve kendi bayrağını taşıyan bir gemiye, ancak bu Direktifte yer alan muafiyet veya yükümlülüğün hafifletilmesi koşullarına uyuyorsa yolcularla ilgili bilgilerin toplanması muafiyeti ya da bu yükümlülüğün hafifletilmesi izni verebilir.

1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 7


B

Madde 7
Gemi bir Üye Devlet sınırları dahilinde yer alan bir limandan hareket etmeden önce, geminin kaptanları, gemide bulunan kişilerin sayısının yolcu gemisinin taşımaya yetkili olduğu sayıyı aşmamasını sağlayacaktır.
Madde 8
4. ve 5. Maddeler uyarınca, bir yolcu gemisi işletme sorumluluğu olan her şirket:
- yolcu bilgilerinin kaydedilmesi amacıyla bir sistem oluşturacaktır. Bu sistem, 11. Maddede belirtilen kriterleri karşılayacaktır.
- acil bir durum ortaya çıkması halinde veya bir kazanın ardından bilgilerin kaydedilmesi ve iletilmesinden sorumlu bir yolcu kayıt memuru görevlendirecektir.
Şirket, bu Direktifin gerekli kıldığı bilgilere, acil bir durum ortaya çıkması halinde veya bir kazanın ardından yapılacak araştırma ve kurtarma çalışmaları için atanmış yetkilinin her zaman kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayacaktır.
5. Madde uyarınca toplanan kişisel bilgiler, bu Direktif hükümleri uyarınca gerekli olan süreden daha uzun bir süre tutulmayacaktır.
Şirket, acil durumlarda özel bakım ve yardım gereksinimleri olduğunu bildiren kişilerle ilgili bilgilerin düzgün bir şekilde kaydedilmesini ve gemi hareket etmeden önce kaptana bildirilmesini sağlayacaktır.
Madde 9
1. Yolcu gemisinin ayrıldığı liman sınırları dahilinde olan Üye Devlet, 5. Maddede belirtildiği üzere, yirmi mil eşiğini aşağı çekebilir.
Farklı Üye Devletler arasındaki yolculuklar için geçerli olan eşiğin aşağı çekilmesine yönelik alınacak bir karar, bu iki Üye Devletin ortak kararı olmalıdır.
2. (a) 4 (1) sayılı Maddenin uygulanmasında İtalya Cumhuriyeti, Messina Boğazı’ndaki düzenli seferler için, faaliyete ilişkin nedenlerden ötürü kişilerin tek tek sayılması mümkün değilse, gemide bulunan yolcu treni vagonlarının ve tüm diğer taşıtların taşımaya yetkili olduğu yolcuların maksimum sayısı temelinde, yolcu treni vagonları ve yol taşıtları taşıyan bir yolcu gemisinin taşımaya yetkili olduğu maksimum kişi sayısının sayılmasına yönelik hükümler benimseyebilir. Bu hükmün uygulanması dört yılla sınırlıdır. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin kararlar, 3. paragraf uyarınca edinilen deneyimler ışığında alınır.
(b) Yolcu gemisinin ayrıldığı liman sınırları dahilinde olan Üye Devlet, sadece korunan deniz alanlarında limanlar arasında işleyen ve yolculuk süresi iki saatten az olan yolcu gemilerini, 4 (2) sayılı Maddede belirtilen, gemide bulunanların sayısını yolcu kayıt memuruna veya aynı işlevi gören kıyı bağlantılı şirket sistemine bildirme yükümlülüğünden muaf tutabilir.

1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 8


B

(c) Üye Devletler, sadece korunan deniz alanlarında başka bir yere uğramadan iki liman arasında işleyen yolcu gemilerini 5. Maddede belirtilen yükümlülüklerden muaf tutabilir.


3. 2. paragrafta belirtilen koşullarda, aşağıdaki prosedür geçerli olacaktır:
(a) herhangi bir gecikmeye sebebiyet vermeksizin Üye Devletler, dayanaklarını belirterek 4. ve 5. Maddelerin ilgili hükümlerinden muafiyet veya yükümlülüğün hafifletilmesi izni verilmesine ilişkin kararlarını Komisyona bildirecekler.
(b) bu bildirimden sonraki altı ay içinde Komisyon, verilen kararın yasal olmadığına veya rekabet üzerinde olumsuz etkileri olduğuna hükmederse, 13. Maddede belirtilen prosedüre uygun bir şekilde hareket ederek Üye Devletin kararını değiştirmesini ya da geri almasını isteyebilir.
4. İki metreyi geçen yıllık önemli dalga yüksekliği olasılığının %10’dan daha az olduğu bir alanda yapılan düzenli seferler için, ve
- eğer, çıkış noktasından sonra yolculuk otuz mili almaz ise ya da
- seferin asıl amacının, genel amaçlar doğrultusunda uzakta olan topluluklara düzenli bağlantılar sağlamak olduğu yerlerde,
yurtiçi yolculuklar için limanından yolcu gemilerinin hareket ettiği bir Üye Devlet veya yolcu gemilerinin limanları arasında seyrettiği iki Üye Devlet, şirketlerin 5 (1) sayılı Maddede belirtilen bilgileri kaydetmelerinin mümkün olmadığına hükmederlerse, bu yükümlülükten kısmen ya da tamamen muaf tutulmaları veya yükümlülüğün hafifletilmesi için Komisyona başvurabilir.
Bundan dolayı, bilgilerin kaydedilmesinin neden mümkün olmadığına dair deliller sunulacaktır. Ayrıca, bu türden gemilerin faaliyet gösterdiği alanda, kıyı bağlantılı deniz rehberliği ve güvenilir hava tahminlerinin sağlandığı ve uygun ve yeterli araştırma, kurtarma teçhizatlarının bulunduğu ispat edilecektir. Bu paragraf uyarınca verilen yükümlülüklerin hafifletilmesi izninin, rekabet üzerinde olumsuz etkilerinin bulunmaması gerekmektedir.
Bu konuda alınacak bir karar, 13. Maddede belirtilen prosedüre uygun olacaktır.
5. Bu Direktif hükümleri uyarınca Üye Devletler, kendi limanlarından çıkış yapan ve SOLAS Sözleşmesine taraf bir üçüncü ülke bayrağını taşıyan hiçbir yolcu gemisine, ilgili SOLAS hükümleri gereğince izin verilmediğinden dolayı yükümlülükten muafiyet ya da yükümlülüğün hafifletilmesi izni vermeyecektir.
Madde 10
8. Madde uyarınca oluşturulan kayıt sistemi, Üye Devletler tarafından onaylanacaktır.
Üye Devletler, kendi bölgeleri dahilinde bu Direktif uyarınca oluşturulan kayıt sistemlerinin düzgün işleyip işlemediğine dair random (tesadüfi) kontroller düzenleyeceklerdir.

1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 9


Her Üye Devlet, 8. Madde kapsamında yer alan ve bu Direktif uyarınca bilgileri iletecek şirketleri yetkili ilan edecektir.
Madde 11
1. Bu Direktif hükümleri uyarınca, kayıt sistemleri aşağıda belirtilen kriterleri karşılayacaktır:
(i) okunaklılık:

ilgili bilgiler kolaylıkla okunabilecek bir şekilde olmalıdır,


(ii) ulaşılabilirlik:

ilgili bilgilere, sistemdeki bilgilere ulaşması gereken atanmış yetkili tarafından kolaylıkla ulaşılabilmelidir.


(iii) kolaylaştırma:

sistem, gemiye binen ya da gemiden inen yolcular için yersiz gecikmelere yol açmayacak şekilde tasarlanmalıdır;


(iv) güvenlik:

bilgiler, arızi veya kanunsuz tahriflere ya da kaybolmalara ve resmi olmayan değişikliklere, ifşalara veya erişimlere karşı uygun bir şekilde korunmalıdır.


2. Aynı ya da benzer güzergahlarda çok çeşitli sistemlerden kaçınılmalıdır.
Madde 12
SOLAS Sözleşmesinde değişikliğe gidilmesi bağlamında bu Direktif, bu Direktif hükümleri uyarınca ve kapsamı genişletilmeksizin, bu Direktifin kabul edilmesinin ardından yürürlüğe giren kayıt sistemlerine ilişkin SOLAS Sözleşmesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasının sağlanması amacıyla 13. Maddede belirtilen prosedür doğrultusunda değiştirilebilir.
Madde 2’de belirtilen uluslar arası sözleşmelere ilişkin değişiklikler, Emniyetli Denizler ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesine ilişkin Komiteyi (COSS)(1) kuran Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 5 Kasım 2002 tarihli, 2099/2002(EC) sayılı Düzenlemesinin 5. Maddesi uyarınca bu Direktif kapsamı dışında bırakılabilir.
Madde 13
1. 2099/2002(EC) sayılı Düzenlemenin 3. Maddesi uyarınca oluşturulan Emniyetli Denizler ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesine ilişkin Komite (COSS) tarafından Komisyona destek sunulacaktır.
2. 8. Madde hükümleri uyarınca, bu paragrafa gönderme yapılan yerlerde, Komisyona verilen uygulama yetkililerinin kullanılmasına ilişkin prosedürleri belirleyen 28 Haziran 1999 tarihli, 1999/468/EC sayılı Konsey Kararının (1) 5. ve 7. Maddelerin hükümleri geçerli olacaktır.

1998L0041 – EN – 29.11.2002 – 001.001 – 10


B

1999/468/EC sayılı Kararın 5 (6) sayılı Maddesinde belirtilen süre, iki ayda bir ayarlanacaktır.


3. Komite, prosedür kurallarını kabul edecektir.
B

Madde 14
Üye Devletler, bu Direktif uyarınca kabule edilen ulusal hükümlerin ihlaline ilişkin ceza sistemleri oluşturacak ve bu cezaların uygulanmasını sağlamak amacıyla her türlü gerekli önlemi alacaklardır. Bu cezalar, etkili, oranlı ve caydırıcı olacaktır.
Madde 15
1. Üye Devletler, bu Direktife uyulması için gerekli olan kanunları, düzenlemeleri ve idari hükümleri 1 Ocak 1999 tarihine kadar yürürlüğe koyacaklardır. Bunun ardından da Komisyonu bilgilendireceklerdir. 5. Madde hükümleri en geç 1 Ocak 2000 tarihine kadar yerine getirilecektir.
2. Üye Devletlerin kabul edecekleri bu kanunlar, resmi olarak yayımlanacakları zaman bu Direktife göndermelerde bulunacak veya bu türden göndermeleri eklerinde barındıracaklardır. Bu türden göndermelerin nasıl yapılacağına dair yöntemler Üye Devletler tarafından belirlenecektir.
3. Üye Devletler, bu Direktifin idare alanında kabul ettikleri ulusal yasalarının tüm hükümlerinin metinlerini Komisyona zaman kaybetmeksizin sunacaklardır. Komisyon, diğer Üye Devletleri bilgilendirecektir.
Madde 16
Bu Direktif, yayımlanmasından sonraki yirminci gün yürürlüğe girer.
Madde 17
Bu Direktif Üye Devletlere yöneliktir.


1 OJ C 31, 31.1. 1997, s. 5 ve OJ No C 245, 11. 9. 1947, s. 7.

2 OJ No 206, 7. 7. 1997, s. 111.

3 29 Mayıs 1997 tarihli Avrupa Parlamentosu görüşü (OJ C 138, 16. 6. 1998, s. 31), 11 Aralık 1997 tarihli Konsey ortak görüşü (OJ C 23, 23. 1. 1998, s. 17) ve 11 Mart 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu Kararı (Resmi Gazetede henüz yayımlanmadı) (OJ C 104, 6. 4. 1998)

1 OJ L 281, 23. 11. 1995, s. 31.

2 OJ L 247, 5. 10. 1993, s. 19.

1 OJ L 324, 29.11.2002, s. 1.

1 OJ L 184, 17.7.1999, s. 23.


    Ana sayfa


18 haziran 1998 tariHLİ 98/41/ec sayili konsey direktiFİ

Indir 59.19 Kb.