bilgiz.org

10. Fasıl 2007 Yılı İlerleme Raporu Değerlendirmesi

 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • İşitsel ve görsel medya politikası • Tarih28.12.2017
  Büyüklüğü8.67 Kb.

  Indir 8.67 Kb.


  10. Fasıl

  2007 Yılı İlerleme Raporu Değerlendirmesi


  Bilgi Toplumu ve Medya

  Elektronik iletişim ve bilgi teknolojileri alanında bazı ilerlemeler görülmektedir. Türkiye’deki telekomünikasyon hizmetlerinde görülen gelişmenin arkasındaki itici güç olan cep telefonu piyasasıyla birlikte sektör genişlemeye devam etmiştir. Cep telefonu hizmetlerinin yaygınlık oranı geçen yıl aynı döneme kıyasla % 15 artışla % 73,3 civarındadır. Ülkedeki Dijital Abonelik Hatları (DSL) sayesinde geniş bant pazarı önemli ölçüde genişlemiştir. Ülkenin internet hizmet sağlayıcısı (İHS) pazar payının % 97’sini elinde tutmaktadır, bununla birlikte kısa bir zaman önce tüm DSL’lere erişim seçenekleri alternatif İHS’lere sunulmuştur.
  Sabit şebeke rekabeti sınırlı olmayı sürdürmektedir ve piyasaya yeni girenlerin yerel telefon hizmeti sunmalarına izin verilmemektedir. Türkiye, spektrum frekans kullanımının yönetimi ve denetimi, önemli piyasa güç operatörü (SMP) ve fiyat tavanı düzenlemelerinin revizyonu, numara taşınabilirliği (henüz hayata geçirilmemiştir), SMP operatörleri için standart referans bağlantı tekliflerinin yayımı, sabit telefon hizmetleri (yerel aramalar dahil) için yeni lisanslar hazırlanması, mobil sanal operatör hizmetleri, geniş bant kablosuz erişim hizmetleri (Wimax) ve 3G hizmetlerine ilişkin yeni bazı yasal düzenlemeler yaparak müktesebat uyumunu sürdürmüştür. Düzenleyici birim, düzenleme konularıyla uğraşan 137 çalışanıyla iyi bir personel yapısına sahip olup, dikkate değer operasyonel bütçesiyle kendi kendini finanse etmektedir.
  Bununla birlikte, bazı anahtar önemde konular ele alınmayı beklemektedir. Özellikle, yeni elektronik iletişim yasası (Ekim 2005’den bu yana beklemektedir) AB’nin düzenleyici çerçevesiyle uyumu sağlamada temel oluşturacaktır. Evrensel hizmet yükümlülüklerinin AB Direktifine uygun olarak yürütülmesi, pazara girişe zarar veren ve operatörlerin ödemek zorunda bırakıldıkları yüksek iletişim vergilerine çözüm bulmak da dahil olmak üzere lisans verme rejimi ve düzenleyici birimin Hükümetten (muhtelif operatörlerde önemli bir hissedar olmayı sürdürmektedir) etkin bir biçimde bağımsız olması da eşit derecede önemli konulardır.
  İşitsel ve görsel medya politikası alanında müktesebata uyuma ilişkin hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Bağımsızlık konusu, daha önceki ilerleme raporlarında olduğu gibi, kamu hizmeti veren yayın organı TRT’nin ve RTÜK’ün yeterli miktarda finansmanı hususu da dahil olmak üzere endişe konusu olmayı sürdürmektedir. Özellikle, RTÜK’ün özel yayın organlarına uyguladığı bir dizi yaptırım bu kurumun bağımsızlığı konusunda soru işaretleri uyandırmaktadır. Yayıncılık sektörünün yönetimiyle ilgili olarak, RTÜK frekansları yeniden tahsis etmemiş ve geçici ruhsatları gözden geçirmemiştir. Kablolu yayınların ruhsatlandırılması ve yetkilendirilmesine ilişkin yeni düzenleme, kablo operatörlerine RTÜK tarafından uygun bulunmayan yabancı kaynaklı programları yayımlamama yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülük Sınırsız Televizyon Direktifiyle uyumlu değildir.
  Sonuç
  Türkiye elektronik iletişim alanında, özellikle ikincil mevzuatla ilgili olarak bir miktar ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, AB’de uygulanan çerçeveyle yalnızca kısmen uyumludur. Türkiye’nin işitsel ve görsel müktesebata uyum düzeyi sınırlıdır.


      Ana sayfa


  10. Fasıl 2007 Yılı İlerleme Raporu Değerlendirmesi

  Indir 8.67 Kb.