bilgiz.org

{0>Convention (n° 33)
Sayfa1/4
Tarih14.10.2017
Büyüklüğü0.58 Mb.

Indir 0.58 Mb.
  1   2   3   4

{0>Convention (n° 33) <}80{>33 nolu Sözleşme <0}

{0>sur l'utilisation de la Plateforme de la Commission Internationale de l'État Civil de communication internationale de données d'état civil par voie électronique<}85{>Ahvali Şahsiye Verilerinin Elektronik Yolla Uluslararası İletimine Dair Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon Platformunun Kullanım Esaslarına İlişkin 33 nolu Sözleşme <0}


{0>adoptée à Strasbourg le 2 février 2012<}0{>2 Şubat 2012 Strasbourg <0}
{0>Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil ("la CIEC"), <}100{>İşbu Sözleşmeyi imzalayan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (CIEC) üyesi Devletler, <0}

{0>Ayant à l’esprit les conventions de la CIEC prévoyant l'échange, automatique ou à la demande d'un État, de données d'état civil entre les autorités des États contractants dans les conditions prévues par lesdites conventions ;<}99{>Akit Devletlerarasında Sözleşmeler tarafından öngörülen koşullarda nüfus verilerinin otomatik olarak veya bir Devletin talebi üzerinde alış verişini öngören CIEC Sözleşmeleri göz önünde tutarak; <0}

{0>Ayant à l’esprit les conventions de la CIEC prévoyant la délivrance de données d'état civil à des particuliers dans les conditions prévues par lesdites conventions ;<}98{>Söz konusu Sözleşmelerce belirlenen koşullarda nüfus verilerinin özel kişilere verilmesini öngören CIEC Sözleşmelerini düşünerek; <0}

{0>Ayant à l’esprit la Recommandation n° 4 de la CIEC, relative à la publicité des registres et des actes de l’état civil, adoptée par l'Assemblée Générale de Rome le 5 septembre 1984 ;<}100{>Nüfus kütüklerinin ve belgelerinin aleniyetine ilişkin, 5 Eylül 1984 tarihli Roma Genel Kurulunca kabul edilmiş 4 nolu CIEC Tavsiye Kararını düşünerek; <0}

{0>Ayant à l’esprit la Recommandation n° 8 de la CIEC, relative à l'informatisation de l'état civil, adoptée par l'Assemblée Générale de Strasbourg le 21 mars 1991 ;<}100{>Nüfus sisteminin bilgisayarlaştırılmasına ilişkin, 21 Mart 1991 tarihli Strasbourg Genel Kurulunca kabul edilmiş 8 nolu CIEC Tavsiye Kararını düşünerek; <0}

{0>Ayant à l'esprit la Convention de la CIEC relative à la communication internationale par voie électronique, signée à Athènes le 17 septembre 2001;<}100{>17 Eylül 2001’de Atina’da imzalanan ve Elektronik Yolla Uluslararası Bilgi İletişimine İlişkin CIEC Sözleşmesini düşünerek; <0}

{0>Considérant que pour l’application des conventions précitées sur l’échange ou la délivrance de données d’état civil les États parties auxdites conventions doivent pouvoir bénéficier des avancées technologiques en remplaçant un document papier par un document informatique et être en mesure d’adapter l’outil de transmission en remplaçant la voie postale par la voie électronique ;<}96{>Yukarıda anılan nüfus verilerinin teatisi veya verilmesi hakkındaki Sözleşmelerin uygulanması için, anılan sözleşmelere taraf Devletlerin kâğıt belgeleri elektronik belgelerle değiştirerek teknolojik ilerlemelerden yararlanabilmesine ve posta yolunu elektronik yolla değiştirerek aktarma aygıtını uyarlama durumunda olabilmelerini dikkate alarak;<0}

{0>Considérant que la CIEC a créé et mis en place un système de communication internationale de données d'état civil par voie électronique, dont elle a la propriété et qu'elle met à la disposition des États contractants ; <}99{>CIEC’in işbu Sözleşmenin taraf Devletlerinin kullanımına sunduğu ve sahibi olduğu Elektronik Yolla Ahvali Şahsiye Verisi Uluslararası İletim Sistemi oluşturduğunu dikkate alarak; <0}

{0>Considérant que l'utilisation dudit système doit être aussi répandue que possible, tout en respectant certaines conditions afin de protéger les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ainsi que le droit à la protection des données personnelles ;<}83{>CIEC Platformunun kullanımının, başta özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı ve kişisel verilerin korunması hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla bazı koşullara uyarak olabildiğince yaygın olması gerektiğini dikkate alarak; <0}

{0>Désireux d'utiliser ledit système ; <}100{>İşbu sistemi kullanmayı arzu ederek; <0}

{0>Sont convenus des dispositions suivantes :<}100{>Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır: <0}

{0>Article 1<}100{>Madde 1 <0}

{0>Aux fins de la présente Convention, on entend par :<}100{>İşbu Sözleşmede: <0}

 1. {0>"Plateforme" :<}100{>“Platform": <0} {0>le système de communication par voie électronique créé par la CIEC ;<}98{>CIEC tarafından oluşturulan elektronik yolla iletim sistemi; <0}

 1. {0>"finalités d'état civil" :<}100{>“ahval-li şahsiye amacı”: <0} {0>la constitution, la tenue, la mise à jour, la rectification, la consultation, la vérification et la conservation des registres de l'état civil, l'édition de certificats, d'extraits ou de copies intégrales des actes de l'état civil, l'édition des tables des registres de l'état civil et la transmission d'informations aux destinataires habilités à en connaître ; <}99{>Nüfus kütüklerinin teşkil edilmesi, tutulması, güncellenmesi, düzeltilmesi, incelenmesi ve muhafaza edilmesi, ahvali şahsiye belgelerinin sertifikalarının, kayıt örneklerinin veya ’slına uygun kopyalarının çıkarılması, nüfus kütüğü tablolarının çıkarılması ve bunları almaya yetkili alıcılara bilgi iletimi; <0}

 2. {0>"traitement des données" :<}0{>“verilerin işlenmesi”: <0} {0>toute opération ou ensemble d'opérations effectuées à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ;<}100{>verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlemesi, muhafazası, kullanılması, aktarma yoluyla iletimi veya yayılması veya kullanımdaki her türlü yöntem, yaklaştırma veya birbiriyle bağlama, kilitleme, silme veya yok etme gibi otomatik yöntemler yardımıyla yapılan ve kişisel verilere uygulanan her türlü işlem veya işlemler bütünü. <0}

 3. {0>"État qualifié" :<}100{>“Hukuki niteliklere sahip olan Devlet”: <0} {0>un État à l'égard duquel le Bureau de la CIEC a déterminé, en application de l'article 11, qu'il est qualifié au titre de l'article 12 ;<}99{>CIEC Bürosu tarafından 11. madde uyarınca ve 12. madde anlamında istenen nitelikleri taşıdığı belirlenen Devlet; <0}

 4. {0>"État contractant" :<}100{>“Akit Devet”: <0} {0>un État à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'article 14 ou qui a fait la déclaration prévue à l’article 15.<}98{>İşbu Sözleşmenin 14. maddede öngörülen koşullarda yürürlüğe girdiği veya 15. maddede öngörülen beyanı yapmış olan Devlet. <0}

{0>Article 2<}100{>Madde 2 <0}

{0>La présente Convention et le Règlement intérieur qui figure en annexe I ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation de la Plateforme ainsi que les effets qui en découlent.<}99{>İşbu sözleşme ve ekte yer alan İç Tüzüğün amacı Platformun kullanımın tabi olduğu koşulları ve bunun sonuçlarını belirlemektir. <0}

{0>Article 3<}100{>Madde 3 <0}

 1. {0>La Plateforme permet la transmission par voie électronique, d'un État contractant à un autre, des données d'état civil dont l'échange ou la délivrance est prévu par les conventions conclues ou à conclure au sein de la CIEC et auxquelles ces États sont parties.<}99{>Platform bir Akit Devletten diğerine CIEC nezdinde yapılan veya yapılacak olan Sözleşmelerce teatisi öngörülen ahval-i şahsiye verilerinin elektronik yolla iletilmesini sağlamaktadır. <0} {0>Un tableau des conventions pertinentes figure en annexe II.<}97{>İlgili Sözleşmelerin tablosu Ek II’de verilmiştir. <0}

 1. {0>Tout État contractant pourra habiliter certaines autorités à utiliser la Plateforme pour demander, transmettre et recevoir des données d'état civil à la requête de personnes ayant qualité en vertu d'une convention conclue ou à conclure au sein de la CIEC pour se faire délivrer celles-ci.<}98{>Her Akit Devlet bazı makamlarını, imzalanmış veya imzalanacak olan bir CIEC Sözleşmesi uyarınca ahval-i şahsiye verilerini kendisine verilmesini talep etme yetkisine sahip olan kişilerin talebi üzerinde bu verileri talep etmek, iletmek ve almak amacıyla Platformu kullanmaya yetkilendirebilir. <0}

 2. {0>L'autorité qui présente une demande à la requête d'une personne en application du paragraphe 2 indique à l'autorité requise l'identité ou tous les éléments nécessaires à l’identification de ladite personne et la qualité en vertu de laquelle elle peut se faire communiquer les données concernées.<}100{>2. paragraf uyarınca kişinin dilekçesi üzerine talepte bulunan makam, talepte bulunulan makama kişinin kimliğini veya kimlik tespiti için gerekli olan tüm unsurları ve ilgili verileri alma yetkisine sahip olduğunu bildirecektir. <0}

 3. {0>A la demande du requérant l'autorité qui reçoit les données lui délivre une copie papier qu’elle déclare conforme aux données qu'elle a reçues.<}100{>Dilekçe sahibinin talebi üzerine, verileri alan makam aldığı verilerin aslına uygun olduğunu beyan ettiği bir kopyasını kendisine verir. <0}

 4. {0>En cas de délivrance d’un document en application du paragraphe 2, seule l’autorité qui remet ce document au particulier peut percevoir une redevance.<}95{>2. paragraf uyarınca bir belgenin verilmesi durumunda, yalnızca bu belgeyi veren makam bir ücret alabilir. <0} {0>Celle-ci ne peut pas être supérieure à la redevance due pour un document de même nature délivré en application du droit interne.<}100{>Bu ücret iç hukuk uyarınca verilen aynı cinsten bir belgenin ücretini geçemez. <0}

{0>Article 4<}100{>Madde 4 <0}

 1. {0>Tout État contractant utilisant la Plateforme aux fins énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 pourra en étendre l'utilisation à l'échange ou la délivrance de données relatives à l'état des personnes et à la nationalité autres que celles visées dans les conventions mentionnées audit paragraphe.<}98{>3. maddenin 1. bendinde belirtilen amaçlar için Platformu kullanan her Akit Devlet CIEC Platformunun kullanımını söz konusu bentte adı geçen Sözleşmelerde öngörülenlerin dışındaki ahval-i şahsiye ve vatandaşlığa ilişkin verilerin teatisine veya verilmesine genişletebilir. <0} {0>Cette extension n’a d'effet que dans les rapports avec les États contractants qui ont déclaré l'accepter.<}100{>Bu genişleme ancak bunu kabul eden diğer Akit Devletlerle olan ilişkilerde geçerli olacaktır. <0}

 1. {0>Tout État contractant utilisant la Plateforme aux fins énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 pourra en étendre l'utilisation à la communication de données d'état civil à l'intérieur de son territoire.<}98{>3. maddenin 1. bendinde belirtilen amaçlar için Platformu kullanan her Akit Devlet bu kullanımı kendi ülkesindeki nüfus verilerinin iletilmesine de genişletebilir. <0}

 2. {0>Un État contractant qui n’est pas membre de la CIEC ne pourra avoir recours à l’une ou l’autre des extensions d’utilisation de la Plateforme visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après y avoir été autorisé par une décision de l’Assemblée Générale de la CIEC statuant à la majorité des deux tiers des États membres.<}99{>CIEC üyesi olmayan bir Akit Devlet Platformun kullanımının işbu maddenin 1 ve 2. bentlerinde öngörülen genişletmelerinden birine ancak üye Devletlerin üçte iki çoğunluğuyla karar verecek olan CIEC Genel Kurulunun kararıyla izin aldıktan sonra başvurabilirler. <0}

 3. {0>Tout État contractant pourra, à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, accepter une extension de l’utilisation de la Plateforme faite conformément au paragraphe 1. Une telle acceptation pourra à tout moment être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse.<}96{>Her akit Devlet istediği zaman İsviçre Federal Konseyine yapacağı bir tebligatla, 1. paragrafa uygun olarak yapılmış Platformun kullanımının genişletilmesi kararını kabul edebilir. Bu tür bir kabul İsviçre Federal Konseyine yapılacak olan bir tebligatla istenildiği zaman geri çekilebilir. <0} {0>L’acceptation prendra effet à compter du premier jour du septième mois et le retrait le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.<}99{>Kabul kararı söz konusu tebligatın alınmasını takip eden yedinci ayın birinci günü geri alma kararı ise ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. <0}

{0>Article 5<}100{>Madde 5 <0}

{0>Tout État contractant pourra décider d'utiliser la Plateforme de façon progressive, en prévoyant que la Plateforme ne sera utilisée que par certaines autorités, pour la communication de certaines données d'état civil ou pour l’application de certaines conventions de la CIEC.<}98{>Her akit Devlet, Platformun yalnızca bazı yerlerde, bazı ahvali şahsiye verilerinin iletilmesinde veya bazı CIEC Sözleşmelerinin uygulanması için kullanılacağını öngörerek, CIEC Platformunu kademeli olarak kullanmaya karar verebilir. <0}

{0>Article 6<}100{>Madde 6 <0}

{0>Tout État contractant s’engage à ne pas utiliser les données transmises par la Plateforme pour des finalités autres que des finalités d'état civil ou celles prévues par les conventions conclues ou à conclure au sein de la CIEC et prévoyant l’échange ou la délivrance de données d’état civil.<}96{>Her Akit Devlet Platform tarafından iletilen verileri ahvali şahsiye amaçlar veya CIEC nezdinde imzalanan veya imzalanacak olan ve nüfus verilerinin alış verişini veya verilmesini öngören Sözleşmeler tarafından öngörülen amaçların dışında kullanmayacaklarını taahhüt ederler. <0}

{0>Article 7<}100{>Madde 7 <0}

 1. {0>Tout État contractant doit utiliser pour les transmissions par la Plateforme une signature électronique avancée qui assure l'intégrité et l'authenticité du contenu ainsi que la sécurité et la confidentialité de la communication et dont les éléments techniques sont précisés dans le Règlement intérieur qui figure en annexe I.<}95{>Her Akit Devlet CIEC Platformuyla yapacakları iletimler için, iletimin içeriğinin bütünlüğü ve doğruluğuyla birlikte iletimin güvenliğini ve gizliliğini garanti eden ve teknik unsurları ekte yer alan İç Tüzükte açıklanan gelişmiş bir elektronik imza kullanacaklarını taahhüt ederler. <0}

 1. {0>La Plateforme ne peut conserver un message que pendant le temps nécessaire à la transmission.<}100{>Platform ancak ileti için gerekli olan süre boyunca mesajı muhafaza edebilir. <0}

{0>Article 8<}100{>Madde 8 <0}

{0>Tout État contractant doit reconnaître aux données transmises par la Plateforme une valeur juridique au moins égale à celle de ces données transmises sur un support matériel.<}92{>Her Akit Devlet Platform yoluyla iletilen verilere, en az kâğıt ortamında iletilen verilerle eşit bir hukuki değer tanırlar. <0}

{0>Article 9<}100{>Madde 9 <0}

 1. {0>La présente Convention est ouverte à la signature de tout État qualifié, membre de la CIEC et partie à une convention de la CIEC prévoyant l'échange ou la délivrance de données d'état civil.<}99{>İşbu Sözleşme hukuki niteliklere sahip olan, CIEC üyesi ve nüfus verilerinin alış verişini veya verilmesini öngören bir CIEC sözleşmesine taraf her Devlete açıktır. <0}

 1. {0>La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée.<}100{>Sözleşme tasdik edilecek, kabul edilecek ve onaylanacaktır. <0} {0>Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse et seront accompagnés d'une copie de la décision du Bureau, prise en application de l'article 11, constatant que l'État concerné est qualifié.<}97{>Tasdik, kabul veya onay belgeleri İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek ve 11. madde uyarınca alınan ve ilgili Devletin hukuki niteliklere sahip olduğunu tespit eden Büro kararının bir kopyası eklenecektir. <0}

{0>Article 10<}100{>Madde 10 <0}

 1. {0>Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, pourra y adhérer tout autre État qualifié non membre de la CIEC, partie à une convention de la CIEC prévoyant l'échange ou la délivrance de données d'état civil.<}99{>İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından, ahvali şahsiye verilerinin teatisini veya verilmesini öngören bir CIEC sözleşmesine taraf olan ve hukuki niteliklere sahip tüm CIEC üyesi olmayan Devletler buna katılabilir. <0}

 1. {0>L'adhésion n'aura effet que dans les rapports entre l'État adhérent et l'État contractant qui aura déclaré accepter cette adhésion.<}100{>Bu katılım yalnızca katılan Devletle bu katılımı kabul ettiğini beyan eden Devlet arasında yürürlüğe girer. <0} {0>Une telle déclaration devra également être faite par tout État qui, ultérieurement, ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère.<}99{>Bu deklarasyon, Sözleşmeyi sonradan onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya katılan tüm akit Devletler tarafından da yapılmalıdır. <0}

 2. {0>L’instrument d'adhésion et toute déclaration prévue au paragraphe 2 seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.<}100{>1. paragrafta öngörülen katılım belgesi ve 2. paragrafta öngörülen her türlü deklarasyon İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir. <0} {0>L'instrument d'adhésion sera accompagné d'une copie de la décision du Bureau, prise en application de l'article 11, constatant que l'État concerné est qualifié.<}100{>Katılım belgesine ilgili Devletin, 11. madde uyarınca alınan ve hukuki niteliklere sahip olduğunu gösteren Büro kararının bir kopyası eklenecektir. <0}

{0>Article 11<}100{>Madde 11 <0}

{0>Tout État qui souhaite signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer adresse au préalable une demande à la CIEC.<}96{>İşbu Sözleşmeyi imzalamak, tasdik etmek, kabul etmek veya onaylamak veya Sözleşmeye katılmak isteyen her Devlet önceden CIEC’e bir talepte bulunur. <0} {0>Le Bureau de la CIEC, statuant à la majorité des deux tiers des États membres, détermine si cet État est qualifié au titre de l’article 12.<}100{>Üye ülkelerin üçte ikisinin çoğunluğuyla karar veren CIEC Bürosu bu Devletin 12. madde uyarınca hukuki niteliklere sahip olup olmadığını belirler. <0}

{0>Article 12<}100{>Madde 12 <0}

{0>Le Bureau de la CIEC considère comme État qualifié un État qui respecte, pour les données pouvant être transmises par la Plateforme, les conditions suivantes :<}100{>CIEC Bürosu, aşağıdaki koşulları yerine getiren Devleti, Platform yoluyla iletilen veriler için hukuki nitelikleri taşıyan Devlet olarak kabul etmektedir: <0}

 1. {0>les données sont traitées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités;<}100{>Veriler belirlenmiş ve yasal amaçlarla işlenecek olup bu amaçlarla çelişkili bir şekilde kullanılmayacaktır. <0}

 1. {0>les données sont adéquates, exactes et si nécessaire mises à jour, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;<}100{>Veriler eksiksiz; doğru ve güncel olarak işlenecek olup; işlendikleri amaca uygun olacak fakat aşırı olmayacaklardır.<0}

 2. {0>les données sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées;<}100{>Veriler işlendikleri amacın dışına çıkmayacak şekilde ilgili kişilerin kimlik saptamasını sağlayan bir platform altında muhafaza edilecektir. <0}

 3. {0>les données révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques ou syndicales, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées;<}99{>Irk veya etnik kökenini, siyasi veya sendikal görüşleri, dini inançları veya diğer inançları açığa çıkaran veriler ile sağlığa ve cinsel yaşama ilişkin veriler iç hukukun izin verdiği ölçüde işlenecektir. <0}

 4. {0>des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données contre la destruction fortuite ou illicite, ou la perte fortuite, ainsi que contre l'accès, l'altération ou la divulgation non autorisés ;<}100{>Uygulanan güvenlik tedbirleri verilerin kazara veya yasal olmayan bir şekilde yok edilmesine; izinsiz girişe olduğu kadar kazara kaybına, izinsiz bir şekilde verilerin ifşa edilmesine veya değiştirilmesine karşı alınacaktır. <0}

 5. {0>toute personne doit pouvoir connaître l’identité du responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant ; <}100{>Herkes işlemin sorumlusunun veya duruma göre temsilcisinin kimliğini bilebilmelidir. <0}

 6. {0>toute personne doit pouvoir obtenir la confirmation de l'existence ou non d'un traitement de données la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible; <}99{>Herkes kendisiyle ilgili bir veri işleminin yapılıp yapılmadığının teyit edilmesini ve bu verilerin anlaşılır bir şekilde iletilmesini sağlayabilmelidir. <0}

 7. {0>toute personne doit pouvoir obtenir, le cas échéant, la rectification des données la concernant ou leur suppression lorsqu'elles sont inexactes ou ont été traitées en violation des dispositions du droit interne ;<}100{>Herkes, duruma göre, doğru olmadıkları veya iç hukukun hükümlerine aykırı olarak işlenmeleri halinde kendisiyle ilgili verilerin düzeltilmesini sağlayabilmelidir. <0}

 8. {0>toute personne doit disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou de suppression ;<}100{>Her kişi doğrulama talebine cevap verilmediğinde gerekmesi halinde verilerin iletimini, düzeltilmesini veya kaldırılması talep etme hakkına sahip olacaktır.<0}

 9. {0>une autorité de contrôle indépendante est chargée de surveiller l'application des conditions sus-énoncées.<}100{>Yukarıda belirtilen durumların uygulanmasını denetlemek için bağımsız bir kontrol makamı görevlendirilecektir. <0}

{0>Article 13<}100{>Madde 13 <0}

 1. {0>Afin de déterminer si l’État remplit les conditions de l’article 12, le Bureau de la CIEC se prononce, le cas échéant, au vu d’un rapport établi par un expert indépendant qu’il choisit.<}100{>Devletin 12. maddenin koşullarını yerine getirip getirmediğini belirlemek için, CIEC Bürosu gerekmesi halinde kendi seçtiği bağımsız bir eksper tarafından hazırlanan bir rapora dayanarak karar verir. <0} {0>Les frais et honoraires sont payés à l'expert par la CIEC, à charge pour l’État concerné de les régler à la CIEC.<}100{>Eksperin ücreti ve masrafları ilgili Devlet tarafından CIEC’e ödenerek CIEC tarafından ekspere ödenir. <0}

 2. {0>Tout État membre de l'Union Européenne ou à l'égard duquel la Commission Européenne a constaté qu'il assure un niveau de protection adéquat au sens des directives de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel est présumé remplir les conditions de l'article 12.<}99{>Avrupa Birliği üyesi tüm Devletler veya Avrupa Komisyonunun, Birliğin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Yönergeleri anlamında uygun bir koruma seviyesi sağladığını tespit ettiği her Devlet 12. maddenin koşullarını yerine getirmiş sayılır. <0}

{0>Article 14<}100{>Madde 14 <0}

 1. {0>La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation.<}100{>İşbu Sözleşme ikinci onay, kabul veya tasvip belgelerinin tevdi edilmesini takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. <0}

 2. {0>A l'égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, la Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d’adhésion.<}100{>Yürürlüğe girmesinden sonra onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya katılan Devlet açısından, Sözleşme kabul veya tasvip belgelerinin tevdi edilmesini takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. <0} {0>Dans le cas d’une adhésion, la Convention produira ses effets entre l’Etat adhérant et l’Etat contractant qui l’accepte le premier jour du septième mois suivant le dépôt de la déclaration d’acceptation prévue à l’article 10, paragraphe 2.<}99{>Katılım durumunda, Sözleşme katılan Devlet ve bunu kabul eden akit Devlet arasında 10. maddenin 2. paragrafında öngörülen kabul beyanının tevdi edilmesini takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girer.<0}

{0>Article 15<}100{>Madde 15 <0}

 1. {0>En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard dans les conditions prévues à l'article 14, un État qualifié membre de la CIEC ayant signé, ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire.<}99{>İşbu Sözleşmenin, 14. maddede öngörülen koşullar içerisinde kendisi açısından yürürlüğe girmesini bekleyen, Sözleşmeyi imzalamış, onaylamış, kabul etmiş veya tasvip etmiş, hukuki niteliklere sahip [CIEC üyesi] Devlet istediği zaman işbu Sözleşmenin hükümlerinin kendisi için geçici olarak uygulanabilir olduğunu beyan edebilir. <0} {0>La période de l’application provisoire ne pourra pas dépasser cinq ans.<}99{>Geçici kullanım süresi beş yılı geçemez. <0}

 2. {0>Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse.<}100{>1. bent uyarınca yapılan her türlü deklarasyon İsviçre Federal Hükümetine tebliğ edilecektir. <0} {0>Elle prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.<}100{>Tebligatın alındığı tarihi takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. <0}

{0>Article 16<}100{>Madde 16 <0}

 1. {0>Tout État contractant s'engage à garantir à tout moment un niveau adéquat de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel transmises par la Plateforme.<}100{>Her Akit Devlet, Platform tarafından iletilen kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması için her an uygun bir koruma seviyesi sağlamayı taahhüt eder. <0}

 1. {0>Tout État contractant s'engage à notifier sans délai à la CIEC tout problème relatif à la protection des données qu'il rencontre ou a rencontré lors de l’utilisation de la Plateforme.<}100{>Her Akit Devlet, Platformun kullanımı sırasında, verilerin korunmasına ilişkin karşılaşmakta olduğu veya karşılaştığı her türlü sorunu vakit kaybetmeksizin CIEC’e tebliğ etmeyi taahhüt eder. <0}

{0>Article 17<}100{>Madde 17 <0}

 1. {0>L'Assemblée Générale de la CIEC pourra, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers, suspendre l'utilisation de la Plateforme par tout État contractant qui ne respecte plus les obligations juridiques ou financières lui incombant en vertu de la présente Convention.<}96{>CIEC Genel Kurulu üçte iki çoğunlukla kabul edilen bir kararla işbu Sözleşme uyarınca üzerine düşen hukuki veya mali yükümlülükleri artık yerine getirmeyen her Akit Devlet açısından Platformun kullanımını askıya alabilir. <0} {0>L’état pour lequel l’utilisation de la Plateforme est suspendue ne peut plus exercer les droits visés aux articles 4, 10, 17 et 22. La résolution sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre cet État et tous les autres États contractants, le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre f).<}71{>Platformun kullanımı kendisi açısından askıya alınan Devlet 4, 10, 17 ve 22. maddelerde öngörülen hakları kullanamazlar. Karar İsviçre Federal Konseyine tebliğ edilecek olup bu Devletle diğer tüm Akit Devletlerarasında, 25. maddenin 1. bendinin f) paragrafı uyarınca İsviçre Federal Konseyinin ilgili Devlete yapacağı tebligatı takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. <0}

 2. {0>L'Assemblée Générale de la CIEC pourra, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers, mettre fin à la suspension visée au paragraphe 1. La résolution sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre f).<}99{>CIEC Genel Sekreterliği üçte iki çoğunlukla alınan bir kararla, 1. bentte öngörülen askıya alma kararına son verebilir. Karar İsviçre Federal Konseyine tebliğ edilecek olup, 25. maddenin 1. bendinin f) paragrafı uyarınca İsviçre Federal Konseyinin ilgili Devlete yapacağı tebligatı takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. <0}

{0>Article 18<}100{>Madde 18 <0}

 1. {0>Tout État contractant pourra, par déclaration adressée au Conseil fédéral suisse et après avoir informé au moins deux mois auparavant la CIEC de son intention, suspendre l'application de la Convention avec tout autre État contractant.<}84{>Her akit Devlet, İsviçre Federal Konseyine yapılan bir beyanla ve niyeti hakkında CIEC'i bilgilendirdikten sonra, tüm diğer akit Devletlerle Sözleşmenin uygulanmasını askıya alabilir. <0} {0>La suspension prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre g).<}100{>Askıya alma kararı 25. maddenin 1. bendinin g) paragrafı uyarınca İsviçre Federal Konseyinin ilgili Devlete yapacağı tebligatı takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. <0}

 2. {0>Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse.<}100{>1. bent uyarınca yapılan her türlü deklarasyon İsviçre Federal Hükümetine yapılan bir tebligatla geri alınabilecektir. <0} {0>Le retrait prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre g).<}99{>Geri alma kararı 25. maddenin 1. bendinin g) paragrafı uyarınca İsviçre Federal Konseyinin ilgili Devlete yapacağı tebligatı takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. <0}

{0>Article 19<}100{>Madde 19 <0}

 1. {0>Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite<}100{>İşbu Sözleşmenin imza, onay, kabul, tasvip veya katılım sırasında veya daha sonraki herhangi bir zamanda: <0}

 1. {0>l'État qui habilite certaines autorités à agir pour le compte de particuliers conformément à l’article 3, paragraphe 2, en fait la déclaration ;<}78{>3. maddenin 2. paragrafı uyarınca bazı makamları kişiler adına hareket etmeleri için yetkilendiren Devlet bunu beyan eder; <0}

 2. {0>l’État qui met en œuvre une faculté d'extension prévue à l’article 4 en fait la déclaration ; <}99{>4. maddede öngörülen genişletme yetkisini kullanan Devlet bunu beyan eder;<0}

 3. {0>l’État qui exerce la faculté prévue à l’article 5 d’utiliser la Plateforme de façon progressive en fait la déclaration.<}0{>5. maddede öngörülen Platformu aşamalı olarak kullanma yetkisini icra eden Devlet bunu beyan eder. <0}

 1. {0>Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et sera accompagnée, selon le cas, de la liste des autorités visées à l’article 3, paragraphe 2, de la liste des données visées à l'article 4, paragraphe 1, et de la liste des autorités, des données et des conventions visées à l’article 5.<}0{>1. paragraf uyarınca yapılan her türlü beyan İsviçre Federal Konseyine tebliğ edilecek ve duruma göre 3. maddenin 2. paragrafında öngörülen makamlar listesi, 4. maddenin 1. paragrafında öngörülen veriler listesi ve 5. maddede öngörülen makamlar veriler ve sözleşmeler listesi eklenecektir. <0}

 2. {0>Tout État pourra à tout moment modifier une déclaration faite conformément au paragraphe 1 en notifiant au Conseil fédéral suisse les modifications apportées à la déclaration initiale.<}86{>Her akit Devlet, istediği zaman, ilk beyanda yapılan değişiklikleri tebliğ ederek, 1 bende uygun olarak yapılan beyanlarda değişiklik yapabilecektir. <0} {0>Les modifications prendront effet à compter du premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.<}100{>Bu değişiklikler söz konusu tebligatın alınmasını takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. <0}

{0>Article 20<}100{>Madde 20 <0}

 1. {0>Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, tout État pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.<}100{>her Devlet imza, onay, kabul, tasvip veya katılım sırasında veya daha sonraki her hangi bir zamanda, işbu Sözleşmenin uluslararası düzeyde ilişkilerini güvence altına aldığı ülkelerin bütününde veya bir kaçında uygulandığını deklare edebilecektir. <0}

 2. {0>Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse.<}100{>1. bent uyarınca yapılan her türlü deklarasyon İsviçre Federal Hükümetine tebliğ edilecektir. <0} {0>Elle prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.<}100{>Söz konusu Devlet açısından Sözleşmenin yürürlüğe girdiği andan itibaren veya tebligatın alındığı gününü takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girer. <0}

 3. {0>Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse.<}100{>1. bent uyarınca yapılan her türlü deklarasyon İsviçre Federal Hükümetine yapılan bir tebligatla geri alınabilecektir. <0} {0>La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.<}100{>Sözleşme belirlenen topraklarda söz konusu tebligatın alınmasını takip eden yedinci ayın birinci günü uygulanabilir olmaktan çıkar. <0}

{0>Article 21<}100{>Madde 21 <0}

 1. {0>Chaque État contractant verse à la CIEC une contribution au titre de sa participation aux frais de fonctionnement et de mise à jour de la Plateforme.<}0{>Her akit Devlet, Platformun çalışma ve güncelleme masraflarına katılımı için CIEC’e bir ücret öder. <0} {0>Les montants et les modalités de paiement de cette contribution sont fixés par une résolution du Bureau de la CIEC, notamment en fonction du degré d’utilisation de la Plateforme.<}93{>Katkı payının ve giriş ücretinin tutarı ve ödeme şekilleri özellikle Platformun kullanım sıklığına göre bir Büro kararıyla belirlenir. <0} {0>Toutefois, pendant une période initiale provisoire, le Bureau pourra fixer la contribution sans tenir compte de ce degré d’utilisation.<}100{>Bununla birlikte, başlangıçta geçici bir süre boyunca Büro bu kullanım sıklığını dikkate almaksızın katkı payını belirleyebilir. <0}

 2. {0>Tout État contractant qui n’a pas participé aux frais de création de la Plateforme ou qui y a participé partiellement verse à la CIEC en outre une contribution forfaitaire, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par une résolution du Bureau de la CIEC.<}76{>Platformun yapım harcamalarına katılmamış olan veya kısmen katılmış her akit Devlet CIEC’e tutarı ve ödeme koşulları bir Büro kararıyla belirlenecek olan götürü bir katkı payı ödeyecektir. <0}

 3. {0>La mise à disposition de la Plateforme ne sera pas assurée à l’égard d’un État contractant qui ne se sera pas acquitté préalablement des obligations financières relatives à la présente Convention.<}0{>Platform işbu Sözleşmeye ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan bir akit Devlet açısından kullanıma sunulmayacaktır. <0}

 4. {0>Les dépenses liées aux extensions mentionnées à l’article 4 de la Convention sont fixées par une résolution du Bureau de la CIEC et supportées intégralement par les États concernés.<}99{>Sözleşmenin 4. maddesinde söz edilen genişlemelere bağlı harcamalar bir Büro kararıyla belirlenir ve tamamı ilgili Devletler tarafından üstlenilir. <0}

{0>Article 22<}100{>Madde 22 <0}

 1. {0>La présente Convention peut être révisée à l’unanimité des États contractants et à la majorité des deux tiers des états membres de la CIEC réunis en Assemblée Générale ad hoc.<}84{>İşbu Sözleşme, özel amaçlı Genel Kurul olarak toplanmış akit Devletlerin oybirliği ve CIEC üyesi Devletlerin üçte ikisinin çoğunluğuyla gözden geçirilebilir. <0}

 2. {0>Le Règlement intérieur prévu à l’annexe I peut être modifié par une résolution adoptée à la majorité simple des États membres et à la majorité simple des États contractants réunis en Assemblée Générale ad hoc.<}0{>Ek I'de öngörülen İç Tüzük, özel amaçlı Genel Kurul olarak toplanmış üye Devletlerin salt çoğunluğuyla ve akit Devletlerin salt çoğunluğuyla değiştirilebilir. <0} {0>Les modifications adoptées lient tous les États contractants.<}100{>Yapılan değişiklikler tüm akit Devletleri bağlar. <0}

 3. {0>Le tableau prévu à l’annexe II peut être modifié par décision du Bureau de la CIEC.<}99{>Ek-II’de öngörülen tablo CIEC Bürosunun kararıyla değiştirilebilir. <0}

 4. {0>Toute décision ou résolution prise en application des paragraphes 1 à 3 sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse.<}0{>1'den 3’e kadar olan paragraflar uyarınca alınan her türlü karar İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecektir. <0} {0>Elle prendra effet à la date qu’elle fixe.<}0{>Kendi belirlediği tarihte yürürlüğe girecektir. <0}

{0>Article 23<}100{>Madde 23 <0}

 1. {0>La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.<}100{>İşbu Sözleşme süre sınırlaması olmaksızın yürürlükte kalacaktır. <0}

 1. {0>Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.<}100{>Bununla birlikte, işbu Sözleşmeye taraf olan her Devlet kendisi için yürürlüğe girmesini takip eden bir yıllık bir sürenin geçmesinin ardından istediği zaman çekilme hakkına sahiptir. <0} {0>La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification.<}100{>Çekilme kararı İsviçre Federal Konseyine tebliğ edilecek ve bu tebligatın alınmasını takip eden yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. <0} {0>La Convention restera en vigueur entre les autres États.<}100{>Sözleşme diğer Devletler arasında yürürlükte kalmaya devam edecektir. <0}

{0>Article 24<}100{>Madde 24 <0}

{0>Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute nouvelle ratification, acceptation ou approbation de la Convention relative à la communication internationale par voie électronique, signée à Athènes le 17 septembre 2001, et toute nouvelle adhésion à celle-ci, est exclue.<}99{>İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 17 Eylül 2001’de Atina’da imzalanan, Elektronik Yolla Ahvali Şahsiye Konusunda Uluslararası Bilgi İletişimine İlişkin Sözleşmeyle ilgili her türlü yeni onay, kabul, tasvip ve katılım kabul edilmeyecektir. <0}

{0>Article 25<}100{>Madde 25 <0}

 1. {0>Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la CIEC et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :<}100{>İsviçre Federal Konseyi CIEC üyesi Devletlere ve işbu Sözleşmeye katılan tüm Devletlere aşağıdaki hususları tebliğ edecektir. <0}

 1. {0>le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;<}100{>Tüm onay, kabul, tasvip veya katılım belgelerini; <0}

 2. {0>toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;<}100{>Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihlerini; <0}

 3. {0>toute déclaration d'acceptation et tout retrait d'acceptation fait en application de l'article 4, paragraphe 4, avec la date à laquelle l'acceptation ou le retrait prendra effet ;<}100{>4. maddenin 4. bendi uyarınca yapılan her türlü kabul beyanı ve kabul geri çekme beyanı ve bu kabul veya geri çekme kararlarının yürürlüğe giriş tarihlerini; <0}

 4. {0>toute déclaration d'acceptation faite en application de l'article 10, paragraphes 2 et 3, avec la date à laquelle l'acceptation prendra effet ;<}100{>10. maddenin 2. veya 3. paragrafı uyarınca yapılan her türlü kabul deklarasyonunu ve yürürlüğe giriş tarihleri; <0}

 5. {0>toute déclaration faite en application de l'article 15 ;<}100{>15. madde uyarınca yapılan her türlü beyan; <0}

 6. {0>toute résolution prise en application de l'article 17, paragraphe 1 ou 2, avec la date à laquelle elle prendra effet ;<}100{>17. maddenin 1. veya 2. bendi uyarınca alınan her türlü karar ve yürürlüğe giriş tarihi; <0}

 7. {0>toute déclaration ou notification faite en application de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, avec la date à laquelle elle prendra effet ;<}100{>18. maddenin 1. veya 2. paragrafı uyarınca yapılan her türlü deklarasyon veya tebligat ve yürürlüğe giriş tarihleri; <0}

 8. {0>toute déclaration faite en application de l'article 19, paragraphe 1, et toute modification ultérieure faite en application du paragraphe 3, avec la date à laquelle la modification prendra effet ;<}93{>19. maddenin 1. bendi uyarınca yapılan her türlü deklarasyonu ve 3. paragraf uyarınca sonradan yapılan her türlü değişikliği ve bu değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihlerini; <0}

 9. {0>toute déclaration faite en application de l'article 20, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet ;<}100{>20. maddenin 1. bendi uyarınca yapılan her türlü deklarasyonu veya bu deklarasyonun kaldırılmasını ve yürürlüğe giriş tarihlerini;<0}

 10. {0>toute décision ou résolution prise en application de l’article 22, avec la date à laquelle elle prendra effet ;<}93{>22. madde uyarınca alınan her türlü karar ve yürürlüğe giriş tarihi; <0}

 11. {0>toute dénonciation de la Convention faite en application de l'article 23, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.<}100{>23. maddenin 2. bendi uyarınca alınan her türlü sözleşmeden çekilme kararı ve yürürlüğe giriş tarihi; <0}

 1. {0>Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la CIEC de toute notification faite en application du paragraphe 1.<}100{>İsviçre Federal Konseyi CIEC Genel Sekreterliğini 1. bent uyarınca yapılan her türlü tebligattan haberdar eder. <0}

{0>En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.<}100{>Bu sözleşme usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler tarafından imzalanmıştır.<0}

{0>Fait à …………………… le ……………..<}100{>Strasbourg, 02.02.2012.<0} {0>20.., en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la CIEC et aux États adhérents.<}100{>Aslı İsviçre Federal Konseyi arşivlerine konulmak ve onaylı bir örneği diplomatik yoldan Milletlerarası Ahval-i Şahsiye Komisyonuna üye her Devlete ve katılımcı Devletlere gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde düzenlenmiştir.<0} {0>Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la CIEC.<}100{>Aslına uygun onaylı bir örneği CIEC Genel Sekreterliğine de gönderilecektir. <0}

{0>

  1   2   3   4


    Ana sayfa


{0>Convention (n° 33)

Indir 0.58 Mb.